Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości KING FRUIT sp. z o.o. oferuje do sprzedaży wyposażenie obiektu produkcyjno – chłodniczego w postaci prawa własności...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
650 000 zł
Numer ogłoszenia
164782
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
23-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Syndyk masy upadłości KING FRUIT sp. z o.o. oferuje do sprzedaży wyposażenie obiektu produkcyjno - chłodniczego w postaci prawa własności kompletu ruchomości, wchodzących w skład masy upadłości wymienionych w załączniku do min. Uchwały a stanowiących wyposażenie obiektu zlokalizowanego na nieruchomości upadłej położonej w Stanisławowie nr. 15 g. Biała Rawska na rzecz nabywcy tej nieruchomości za łączną cenę nie niższą niż 650 000 zł (sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) bez uwzględnienia podatku od towarów i usług, z wyłączeniem agregatu prądotwórczego oraz baterii kondensatorów, z określeniem następujących warunków zbycia:
a) Cena sprzedaży całości wyposażenia obiektu w Stanisławowie tj. ruchomości, nie niższa niż 650 000 zł (sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) bez uwzględnienia podatku od towarów i usług.
b) Termin składania ofert nie dłuższy niż 14 dni od daty wyemitowania ogłoszenia.
c) W przypadku wpływu dwóch lub więcej ofert spełanijących kryteria ceny, syndyk winien zarządzić by zainteresowani licytacją dokonali wpłaty wadium 10% ceny w terminie 7 dni, po czym dla oferentów, którzy wpłacili wadium przeprowadzić licytację w formie telekonferencji. W przypadku braku zainteresowania oferentów przeprowadzeniem licytacji, syndyk winien dokonać wyboru oferenta, który uiścił wadium i był gotów przystąpić do licytacji;
d) Skwitowanie całości ceny najpóźniej przed rozpoczęciem demontażu maszyn. Niedopuszczalne są jakiekolwiek potrącenia z ceny sprzedaży ruchomości. Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży. Koszt i ryzyko demontażu maszyn w tym zużytej na potrzeby demontażu energii elektrycznej oraz zabezpieczenia obiektu podczas demontażu ponosi nabywca ruchomości.
Podmioty zainteresowane nabyciem nieruchomości i maszyn są proszone o składanie ofert na adres poczty elektronicznej: oferty@inlex.pl lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres kancelarii syndyka: Syndyk Jerzy Sławek ul. Pogodna 36/11; 20-337 Lublin. Ruchomości można oglądać po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonu 516 755 693. Jednocześnie syndyk informuje, że sprzedaż w postępowaniu upadłościowym ma skutki egzekucyjne, co oznacza, że ruchomości są nabywane bez jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób trzecich, a nadto syndyk nie udziela rękojmi ani gwarancji na obiekt w tym na zakupione urządzenia.

 

 

drukuj ogłoszenie