Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

03.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

JEZIORANY, warmińsko - mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34182261

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA JEZIORANY

ul. PLAC ZAMKOWY 4
11-320 JEZIORANY

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

                                                                                                                                            Jeziorany, dnia 03.06.2022 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jeziorany dla terenu położonego w obrębie miejscowości Tłokowo

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Jeziorany Nr XI/98/19 z dnia 20.12.2019 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jeziorany dla terenu położonego w obrębie miejscowości Tłokowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13.06.2022 r. do 06.07.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jezioranach, w godz. od 8.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22.06.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jezioranach, Plac Zamkowy 4 pokój nr 2 o godz. 10.00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie, może wnieść uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Jezioran.

Uwagi mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Jezioranach, Plac Zamkowy 4, 11-320 Jeziorany,

- za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: umjeziorany@wp.pl,

- w formie ustnej do protokołu z dyskusji publicznej w Urzędzie Miejskim w Jezioranach, pok. 4 i 7,

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.07.2022 r.

BURMISTRZ JEZIORAN

Maciej Leszczyński

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że: 1) administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Jeziorany, Plac Zamkowy 4, 11-320 Jeziorany; 2) kontakt z inspektorem ochrony danych – adres e-mail: krzysztofkiljan1@gmail.com 3) dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia uwag przez Burmistrza Jezioran, zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, na podstawie przepisów prawa; 5) dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat; 6) każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych oraz przenoszenia danych; 7) każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie odmową realizacji uwagi; 9) każdy ma prawo do cofnięcia zgody o przetwarzaniu danych osobowych w dowolnym momencie na podstawie art. 13 ust. 2 lit. c) w/w rozporządzenia.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu