Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

03.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

OLSZTYNEK, warmińsko - mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34182851

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

URZĄD MIEJSKI W OLSZTYNKU

ul. RATUSZ 1
11-015 OLSZTYNEK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OGŁOSZENIE 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztynek 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztynek, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 10.06.2022 r. do 1.07.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Olsztynku, Ratusz 1, 11-015 Olsztynek w godzinach: 8.00-16.00 (poniedziałek), 7.00-15.00 (wtorek-piątek), w pokoju nr 16. Projekt zmiany studium i prognoza dostępne będą również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Olsztynku. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie dokumentu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24.06.2022 r. o godzinie 14.30 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Olsztynku. 

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 25.07.2022 r. 

Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Olsztynku, Ratusz 1, 11-015 Olsztynek, w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Miejskim w Olsztynku, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne: opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

Uwaga powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Olsztynka. 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informuję, że: 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Urząd Miejski w Olsztynku, 11-015 Olsztynek, Ratusz 1; 

2. kontakt z inspektorem ochrony danych – inspektor@cbi24.pl; 

3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenie uwagi zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5. dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji; 

6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych; 

7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe. 

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ BURMISTRZA OLSZTYNKA 

TOMASZ MARIA STAROWIEYSKI 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu