Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

03.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

OLSZTYNEK, warmińsko - mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34182853

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

URZĄD MIEJSKI W OLSZTYNKU

ul. RATUSZ 1
11-015 OLSZTYNEK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OBWIESZCZENIE 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynka dla terenów przy ul. von Behringa 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ogłaszam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynka dla terenów przy ul. von Behringa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 r., w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy. Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 10.06.2022 r. do 1.07.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Olsztynku przy ulicy Ratusz 1, w dniach i godzinach pracy Urzędu. Projekt planu dostępny będzie do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, na stronie http://planowanie.olsztynek.pl (dział „PRACE NAD PLANAMI”) oraz w siedzibie urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie dokumentu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24.06.2022 r. o godz. 15.00 r. w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Olsztynku. 

Uwagi dotyczące projektu planu oraz prognozy należy składać do Burmistrza Olsztynka na adres: Urząd Miejski w Olsztynku, ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek – w nieprzekraczalnym terminie do 18.07.2022 r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (na adres planowanie@olsztynek.pl) lub skrzynki EPUAP. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Olsztynka. 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informuję, że: 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Urząd Miejski w Olsztynku, 11-015 Olsztynek, Ratusz 1; 

2. kontakt z inspektorem ochrony danych – inspektor@cbi24.pl; 

3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenie uwagi zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5. dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji; 

6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych; 

7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe. 

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ BURMISTRZA OLSZTYNKA 

TOMASZ MARIA STAROWIEYSKI 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu