Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

06.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WARSZAWA, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34183499

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY BIURO ADMINISTRACYJNE

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY BIURO ADMINISTRACYJNE - Company Logo

ul. NIECAŁA 2
00-098 WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Warszawa, 3 czerwca 2022 r.

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Rybnickiej i ks. J. Chrościckiego

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), w związku z uchwałą XXXVIII/1184/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Rybnickiej i ks. J. Chrościckiego,
a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 i 2389) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Rybnickiej i ks. J. Chrościckiego, położonego w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, którego granice wyznaczają:

1) od północy: północne granice działek ew. nr: 171/13, 171/62, 171/63, 171/64, 171/29 z obrębu 2-08-05 oraz działki ew. nr 165/5 z obrębu 2-08-06, fragment północnej granicy działki ew. nr 165/10
z obrębu 2-08-06 do zachodniej granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Ks. J. Chrościckiego, Łuczek i Rybnicką;

2) od wschodu: zachodnia granica miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Ks. J. Chrościckiego, Łuczek i Rybnicką, fragment północnej granicy działki ew. nr 135/1 z obrębu 2-08-18 od zachodniej granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Ks. J. Chrościckiego, Łuczek i Rybnicką do północnej granicy działki ew. nr 2/17 z obrębu 2-08-20, północna i wschodnia granica działki ew. nr 2/17
z obrębu 2-08-20, wschodnie granice działek ew. nr: 2/18, 2/19, 2/20, 2/5, 2/11, 2/12 z obrębu                   2-08-20;

3) od południa: południowa granica działki ew. nr 2/12 z obrębu 2-08-20, fragment wschodniej granicy działki ew. nr 135/2 z obrębu 2-08-18 od południowej granicy działki ew. nr 2/12 z obrębu 2-08-20 do południowej granicy działki ew. nr 135/2 z obrębu 2-08-18, południowe granice działek ew. nr: 135/2, 136/4 z obrębu 2-08-18;

4) od zachodu: zachodnie granice działek ew. nr: 136/4, 132/7, 1/14 z obrębu 2-08-18 oraz działki ew. nr 171/28 z obrębu 2-08-05, fragment południowej granicy działki ew. nr 171/13 z obrębu 2-08-05 od zachodniej granicy działki ew. nr 171/28 z obrębu 2-08-05 do zachodniej granicy działki ew. nr 171/13 z obrębu 2-08-05, zachodnia granica działki ew. nr 171/13 z obrębu 2-08-05;

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w terminie od 13 czerwca 2022 r. do 4 lipca 2022 r. w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego przy Al. Jerozolimskie 44 (poziom -1 wejście od WOM, za Rotundą), w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy – bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 20 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 17.30 w formie online. Szczegółowe informacje dotyczące dyskusji publicznej będą obwieszczone w BIP oraz na stronie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego: architektura.um.warszawa.pl.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz z art. 8c i 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, wyłożonym do publicznego wglądu.

Uwagi do projektu planu mogą być wnoszone:

  • w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy do Prezydenta m.st. Warszawy, na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Al. Jerozolimskie 44 (Biurowiec Widok Towers), 00-024 Warszawa;
  • w formie elektronicznej: za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym lub na adres email: sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
  • podczas dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego.

Termin składania uwag upływa dnia 18 lipca 2022 r.

Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Dyżur projektantów planu odbędzie się w terminie wyłożenia projektu planu do wglądu publicznego:

  • w formie telefonicznej – w środę 22 czerwca w godzinach: 10.00 – 16.00 pod numerem telefonu 22 443 15 97 lub 22 443 23 54.

Załącznik do ogłoszenia – klauzula RODO:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent m.st. Warszawy (pl. Bankowy 3/5,
00-950 Warszawa), który przetwarza te dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz na podstawie udzielonej zgody. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie w jakim stanowi o tym przepis prawa. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. realizacji partycypacji społecznej w procesie planistycznym oraz – w przypadku danych, których obowiązek podania nie wynika z przepisu prawa
- w celu wynikającym z treści tej zgody. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a w określonych prawem sytuacjach - prawo do żądania usunięcia danych osobowych i prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu
iod@um.warszawa.pl. Szczegółowe zapisy klauzuli informacyjnej dostępne są pod linkiem http://www.architektura.um.warszawa.pl/rodo.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu