Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Termin składania dokumentów

28.06.2022 0 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WARSZAWA, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34183816

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Roboty budowlane

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WOLA ADMINISTRACJA OSIEDLA GÓRCE

ul. ŁAGOWSKA 3
01-464 WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA

ZAPRASZA DO PRZETARGU

na wybór wykonawcy inwestycji: Budowa kanału ogólnospławnego DN 500mm i przyłącza odwadniania drogi ulicy Juliusza Kaden-Bandrowskiego w rejonie ulicy Radiowej i Wrocławskiej w Warszawie, Dzielnicy Bemowo na dz. ew. nr 3/24,3/17,3/25 z obrębu 6-08-05

ZAKRES:

 1. Budowa kanału ogólnospławnego DN 500mm i przyłącza odwadniania drogi ulicy Juliusza Kaden-Bandrowskiego w rejonie ulicy Radiowej i Wrocławskiej w Warszawie, Dzielnicy Bemowo na dz. ew. nr 3/24,3/17,3/25 z obrębu 6-08-05.
 2. Przebudowa istniejącego przyłącza kanalizacyjnego dla budynku o adresie Juliusza Kaden-Bandrowskiego 1.
 3. Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu, jego zatwierdzenie oraz wdrożenie czasowej organizacji ruchu dla potrzeb przebudowy z uwzględnieniem etapowości prowadzenia prac, w tym wykonanie tymczasowych objazdów.
 4. Montaż tymczasowych pompowni ścieków wraz z niezbędnym orurowaniem dla przebudowywanej magistrali i przebudowywanego przyłącza

Szczegółowy zakres prac znajdować się będzie w materiałach ofertowych.

ODBIÓR MATERIAŁÓW OFERTOWYCH - pod warunkiem wniesienia opłaty:

 1. Miejsce: Sekretariat Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej WOLA

     Warszawa, ul. Powstańców  Śląskich 104 lok. 227 pok. 25; tel. 022 440 74 09

 1. Termin odbioru: do dnia 24.06.2022r.
 2. Opłata nie podlegającą zwrotowi w wysokości 1.400,00 zł brutto winna być wpłacona na konto w PKO BP SA VII Oddział w Warszawie nr 43 1020 1156 0000 7002 0006 6175 przed odbiorem dokumentacji.
 3. W ramach powyższej opłaty, po okazaniu dowodu wpłaty, uczestnicy otrzymują: specyfikację, projekt umowy, projekty budowlano – wykonawcze w wersji elektronicznej w formacie PDF.

SKŁADANIE OFERT:

 1. Miejsce: Sekretariat Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej WOLA

     Warszawa, ul. Powstańców  Śląskich 104 lok. 227 pok. 25;

 1. Termin składania: do dnia 28.06.2022 r. do godz. 15ºº;
 2. Sposób:
 1. Oferta winna być umieszczona w zamkniętej kopercie w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez rozerwania lub rozklejenia;
 2. Koperta winna być podpisana przez oferenta;
 3. Na kopercie powinna być umieszczona nazwa postępowania: „oferta na wykonanie robót budowlanych – kanał ogólnospławny DN 500 Wrocławska-Radiowa”
 1. Oferta powinna  być złożona w formie pisemnej i zawierać komplet nw. oryginałów dokumentów ułożonych w kolejności jak niżej:
 1. określenie kosztu wykonania (cenę ogólną i w rozbiciu na poszczególne etapy prac);
 2. termin realizacji liczony od lipca 2022r. (podany w miesiącach);
 3. dowód wpłaty wadium;
 4. aktualny odpis z krajowego rejestru przedsiębiorców lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej;
 5. informacja o firmie i jej działalności; 
 6. wykaz zrealizowanych zamówień wraz z referencjami;
 7. informacja banku, w której potwierdza się zdolność kredytową oferenta i jej wysokość lub wykazanie, że posiada on środki finansowe na prowadzenie działalności w wys. minimum               500 000,00;
 8. zaświadczenie z banku, że na koncie oferenta nie jest prowadzone postępowanie zabezpieczające lub egzekucyjne;
 9. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości;
 10. zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłatach
 11. oświadczenie o przyjęciu wszystkich warunków określonych w specyfikacji
  i akceptacji przedłożonego projektu umowy w tym dotyczących:
 • potrącania kaucji gwarancyjnej w wys. 5% kwoty netto z każdej faktury płatnej Wykonawcy,
 • ubezpieczenia budowy na czas realizacji robót ma kwotę min. 5 000 000,00 zł
 • ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Wszystkie zaświadczenia i informacje muszą być wydane nie wcześniej niż 2 miesiące przed otwarciem ofert.

OTWARCIE OFRT:

 1. Miejsce: Sala konferencyjna Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej WOLA Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 104 lok. 227.
 2. Termin:  29.06.2022 r. godzina 12ºº.

WARUNKI UCZESTNICTWA: Rozpatrzenie oferty uwarunkowane jest wniesieniem wadium w wysokości  70 000,00 zł brutto. Wadium podlega zwrotowi w wysokości nominalnej w przypadku nie wybrania oferty, w terminie 28 dni od dnia otwarcia ofert, w przypadku wybrania oferty 7 dni po podpisaniu umowy. Wadium (wyłącznie w pieniądzu) należy wpłacić na konto SM WOLA w PKO BP SA VII O / W-wa nr 43 1020 1156 0000 7002 0006 6175.

Czas związania ofertą z Zamawiającym – 2 miesiące od dnia otwarcia ofert;

UWAGI:

SM WOLA przysługuje prawo podjęcia rokowań z wybranymi oferentami.

SM WOLA zastrzega sobie prawo do unieważnienia  przetargu bez podania przyczyny.

Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu unieważnienia przetargu.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu