Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

1 600 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

06.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Radomsko, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184006

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

POWIAT RADOMSZCZAŃSKI

ul. LESZKA CZARNEGO 22
97-500 RADOMSKO

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Radomsko, dnia 2 czerwca 2022 r.

RN.6840.2.2.2022                                                                                                              

Zarząd Powiatu  Radomszczańskiego

      Działając na podstawie art. 25b oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2021r., poz.1899 ze zm.) w związku z Uchwałą Rady Powiatu Radomszczańskiego Nr VII/44/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.   

informuje,

że przeznaczył do zbycia w drodze przetargu nieruchomość położoną w obrębie 0018 miasta Radomsko przy Alei Jana Pawła II nr 5 i 7, składającą się z działek ozn. numerami 49/1 i 49/3.

  WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO ZBYCIA

 

Lp. 

 Nr działki  

   Numer obrębu

 i nazwa    

 Powierzchnia

 działki w ha  

Oznaczenie księgi wieczystej   

Cena nieruchomości 

w zł 

1. 

  

  

49/1 

  

0018 _ Radomsko 

0,0174 

PT1R/00005338/0 

1 600 000 

49/3 

0018 _ Radomsko 

0,3977 

PT1R/00005338/0 

Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana, składająca się z działek ozn. nr 49/1 oraz 49/3,  położona w ścisłym centrum Radomska przy Alei Jana Pawła II nr 5 i 7. Nieruchomość wyposażona jest  w infrastrukturę techniczną. Posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej. Na działce ozn. nr 49/1 znajduje się budynek murowany, parterowy o powierzchni użytkowej 75 m2. Na działce ozn. nr 49/3 znajduje się: budynek murowany, dwukondygnacyjny o powierzchni użytkowej 788,40 m2, dwa budynki murowane, parterowe o łącznej powierzchni użytkowej 381,44 m2, dwa budynki gospodarcze murowane, parterowe o łącznej powierzchni użytkowej 88 m2 oraz dwa budynki magazynowe murowane, parterowe o łącznej powierzchni zabudowy 116 m2. Budynki znajdujące się na nieruchomości są objęte Decyzją Starosty Radomszczańskiego Nr 198/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. zezwalającą na ich rozbiórkę.  

Przeznaczenie nieruchomości: brak planu miejscowego, brak decyzji o warunkach zabudowy. Nieruchomość jest nieobciążona i nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań.  

Sposób zagospodarowania: nieruchomość gruntowa zabudowana przeznaczona do zbycia w drodze przetargu. 

Forma zbycia: przetarg.

Podstawa zbycia: Uchwała Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. Nr VII/44/2019.  

Tryb zbycia nieruchomości: przetarg ustny nieograniczony.

Pierwszeństwo nabycia: osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) mogą składać do Zarządu Powiatu Radomszczańskiego, na adres 97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22, wnioski o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

W związku z faktem, że działki nr ewid. 49/1 i 49/3, obr. 18 znajdują się w obszarze rewitalizacji, o którym mowa w art. 8 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. oraz nie znajdują się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, o której mowa w Rozdziale 5 ww. ustawy prawo pierwokupu posiada Miasto Radomsko.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Radomsku (97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22) w Ref. Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 215 lub telefonicznie pod numerem  44 6858942.

Jednocześnie informuję, iż niniejszy Wykaz został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego w Radomsku https://bip.radomszczanski.pl/ zakładce przetargi oraz wywieszony w dniu 2 czerwca 2022 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu