Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

450 723,00 PLN

Icon
Data publikacji

06.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

POŁANIEC, świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34183992

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

GMINA POŁANIEC

ul. RUSZCZAŃSKA 27
28-230 POŁANIEC

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY POŁANIEC

pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działek ozna-czonych w ewidencji gruntów numerami: 8616/1 o powierzchni 0,5948 ha, 8616/2
o powierzchni 0,2789 ha, 8616/3 o powierzchni 0,2820 ha, wchodzącej w skład obszaru inwestycyjnego VII o powierzchni łącznie 1,1557 ha, położonej
w Połańcu przy ulicy Wyzwolenia, w obrębie Strefy  Inwestycyjnej B, stanowiącej własność Gminy Połaniec

Przedmiot ogłoszenia na sprzedaż:

niezabudowana nieruchomość gruntowa, składająca się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 8616/1 o powierzchni 0,5948 ha, 8616/2 o powierzchni 0,2789 ha, 8616/3
o powierzchni 0,2820 ha, wchodząca w skład obszaru inwestycyjnego VII o powierzchni łącznie 1,1557 ha, położona
w Połańcu przy ulicy Wyzwolenia, w obrębie Strefy  Inwestycyjnej B, stanowiąca własność Gminy Połaniec, uregulowana w księdze wieczystej nr KI1A/00017225/1 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Staszowie.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nierucho-mość znajduje się na terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z możliwością sytuowania usług, w tym budynków biurowych–

Preferowany rodzaj działalności gospodarczej to: produkcja, usługi.

Nieruchomość posiada kompleksową infrastrukturę techniczną, która pozostaje własnością Gminy Połaniec.

Właściciel nieruchomości przy wyborze oferty będzie zwracał uwagę na:

  • oferowaną cenę nieruchomości,
  • liczbę nowych miejsc pracy utworzonych w związku z realizacją inwestycji, na przedmiotowej nieruchomości
  • wielkość przedsięwzięcia wyrażoną wysokością deklarowanych nakładów inwe-stycyjnych.

Zakończenie budowy w ramach planowanej inwestycji i uruchomienie działalności gospodarczej winno nastąpić w terminie 5 lat licząc od dnia zawarcia umowy notarialnej.

Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi   – 450 723,00 zł + VAT

Wadium wynosi                                              –    50 000,00 zł

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

Część jawna przetargu rozpocznie się w dniu  12 lipca 2022 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej 27, 28-230 Połaniec, sala nr 129,
z zachowaniem wymogów sanitarnych.

Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec, w godzinach pracy Urzędu, lub telefonicznie pod nr 15 865-04-06.

Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec, a także wraz z załącznikami na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Połaniec: www.portal.polaniec.eu oraz Biuletynu Informacji Publicznej: polaniec.bip.gov.pl.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu