Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

KOZIENICE, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184014

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

POWIAT KOZIENICKI

ul. J. KOCHANOWSKIEGO 28
26-900 KOZIENICE

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KOZIENICKIEGO

z dnia 1 czerwca 2022 r.

          Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2022.176) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2021. 735 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

o wydaniu dla Burmistrza Gminy Kozienice w dniu  1 czerwca 2022 r. decyzji Nr 215/2022 znak: BIA.6740.165.2022.AC o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

„Budowa drogi gminnej w miejscowości Kępa Bielańska, gmina Kozienice.”

Teren inwestycji obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 53, 56, 65, 68, 89, 172, 10/1, 59/1, 62/1, 69/1,71/1, 74/1, 77/1, 80/1, 83/1, 86/1, 87/1, 90/1, 92/1, 96/1, 167/1,  położone w obrębie ewidencyjnym 0010 – Kępa Bielańska, jednostka ewidencyjna 140705_5 Kozienice – obszar wiejski.

Informuję, że z treścią decyzji Nr 215/2022 z dnia 1 czerwca 2022r. można się zapoznać w Starostwie Powiatowym w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, Wydział Budownictwa i Architektury, pokój
Nr 21, tel. 48 611 73 61 w godzinach pracy Starostwa.

Od ww. decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Kozienickiego w terminie 14 dni od daty jej obwieszczenia.

          Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu