Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

30 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Kraszew Wielki 22, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34183943

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Ruchomości

DOM AUKCYJNY MARIOLA NOSKO

ul. WODZISŁAWSKA 8
52-017 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Obwieszczenie o  licytacji

Naczelnik Urzędu Skarbowego w  Brzezinach działając na podstawie art. 105 §1 pkt. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 479 ze zm.)  zawiadamia, że w dniu 29.06.2022 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, sala 229 odbędzie się druga licytacja nw. ruchomości, stanowiących własność AGRIKOM S.C. zs. Kraszew Wielki 22, 95-061 Dmosin: 

Prasa do słomy rolująca - rok produkcji 2014, moc 37kW, 50 KM.

Wartość szacunkowa 30 000,00 zł (brutto).

Cena wywołania wynosi 1/2 wartości szacunkowej, tj. 15 000,00 zł (brutto).

Sprzedaż opodatkowana podatkiem od towarów i usług – stawka 23%.

Opryskiwacz polowy zawieszany  - rok produkcji 2004, pojemność zbiornika 300 l, ciśnienie robocze 1-10  bar.

Wartość szacunkowa 3 500,00 zł.

Cena wywołania wynosi 1/2 wartości szacunkowej, tj. 1 750,00 zł (brutto).

Sprzedaż nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Warunkiem przystąpienia do licytacji ww. prasy do słomy jest złożenie wadium. Wadium wynosi 1/10 części oszacowanej wartości ruchomości tj. 3 000,00 zł. Wadium składa się w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny. Wadium można też wnieść na rachunek bankowy organu egzekucyjnego: NBP O/O Łódź nr 97 1010 1371 0014 1413 9120 0000 z dopiskiem „wadium”. Przy wpłacie na rachunek, wadium uznaje się za złożone, jeżeli wpłata wadium zostanie uznana na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma się odbyć licytacja. W przypadku przystąpienia do licytacji opryskiwacza polowego złożenie wadium nie jest wymagane.

Wadium złożone przez licytanta, któremu udzielone zostanie przybicie zatrzymuje się, natomiast pozostałym licytantom zostanie ono zwrócone na wskazany rachunek bankowy w terminie trzech dni roboczych (w przypadku wpłaty wadium na rachunek organu egzekucyjnego), wadium złożone w gotówce albo w postaci czeku zostanie zwrócone po zakończeniu licytacji.

Nabywca obowiązany jest natychmiast po udzieleniu mu przybicia uiścić przynajmniej cenę wywołania, jeżeli ceny tej nie uiści traci prawo wynikłe z przybicia i nie może dalej uczestniczyć w licytacji. Osoby, które utraciły prawo wynikłe z przybicia, tracą prawo do zwrotu kwoty wpłaconej tytułem wadium.  Pozostałą do zapłaty część wylicytowanej kwoty należy wpłacić Organowi egzekucyjnemu najpóźniej do godziny 1200 dnia następnego na rachunek bankowy  NBP O/O Łódź nr 97 1010 1371 0014 1413 9120 0000.

Ww. ruchomości można oglądać w dniu 15.06.2022 r. w godzinach 08:00 do 09:00 pod adresem: Kraszew Wielki 22, 95-061 Dmosin.            

Wydanie ruchomości nastąpi w terminie wskazanym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzezinach. Nabywca odbiera ruchomości na swój koszt. W przypadku nieodebrania ruchomości w terminie wskazanym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego zostaną naliczone opłaty za przechowywanie ww. składnika majątkowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (46) 874 30 11 wew. 32.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzezinach nie odpowiada za wady ukryte sprzedawanej ruchomości oraz zastrzega sobie prawo odstąpienia od licytacji bez podania przyczyny.   

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu