Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WAŁBRZYCH, dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184009

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

"ZAMEK KSIĄŻ" W WAŁBRZYCHU SP. Z O.O.

ul. PIASTÓW ŚLĄSKICH 1
58-306 WAŁBRZYCH

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Wałbrzych, 31 maja 2022 rok 

O G Ł O S Z E N I E    O     P R Z E T A R G U 

Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306) przy ulicy Piastów Śląskich 1, ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę wydzielonych powierzchni na terenie kompleksu zamkowo – parkowego "Książ" w Wałbrzychu oraz  nieruchomości gruntowej jako działki o numerach 78/3 i 78/4 w obrębie numer 2 Szczawienko (za Palmiarnią przy ul. Wilczej w Wałbrzychu) stanowiących własność Gminy Wałbrzych z przeznaczeniem na prowadzenie parkingów strzeżonych i dozorowanych miejsc postojowych.

I. Przedmiot przetargu:

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa wydzielonych powierzchni znajdujących się:

1) na terenie kompleksu zamkowo – parkowego "Książ" w Wałbrzychu o łącznej powierzchni parkingowej podlegającej dzierżawie 10 376 m2, w tym:

a) PARKING GŁÓWNY (P-1) o powierzchni 8 346 m2, na który składa się:

- płyta o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 5 966 m2,

- płyta o nawierzchni wysypanej tłuczniem (kamieniem) o powierzchni 2 380 m2,

b) PARKING ZAMKOWY (P-2) o powierzchni 611 m2; teren położony w zatoce parkingowej na terenie przedzamcza,

- płyta o nawierzchni wyłożonej kostką granitową; 

c) PARKING HOTELOWY (P-3) o powierzchni 1 419 m2; teren położony między budynkami nr 2, 4, 5, 7 i 8 (dolna i górna płyta parkingu hotelowego),

2) na działce gruntowej nr 78/3 i 78/4 w obrębie numer 2 Szczawieńsko przy ulicy Wilczej w Wałbrzychu o łącznej powierzchni podlegającej dzierżawie 14 349 m2;

a) PARKING PALMIARNIA ( P-4)

- płyta o nawierzchni wysypanej tłuczniem ( kamieniem) o powierzchni 14 349 m2

II Miesięczny wywoławczy czynsz dzierżawy netto za łączną powierzchnię parkingową ( P-1, P-2, P- 3 i P-4 ) wynosi:

  1. w  wysokim sezonie turystycznym ( od 1 kwietnia do 31 października) – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) netto.
  2. w niskim sezonie turystycznym (od 1 listopada do 31 marca) - 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) netto.

III Wysokość wadium przetargowego wynosi:

10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100). Warunkiem przyjęcia oferty będzie dokonanie przez Oferenta wpłaty wadium, co najmniej na dwa dni przed terminem złożenia oferty, na konto Zamek Książ w Wałbrzychu  Sp. z o. o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, prowadzone przez mBank S. A. Oddział Wałbrzych 85 1140 2091 0000 2199 5000 1001. Kserokopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

IV Termin i miejsce otwarcia ofert przetargowych:

1. Oferty należy składać w terminie do godziny 1000 w dniu 1 lipca  2022 roku w siedzibie ogłaszającego: Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o. o., 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1, w pokoju nr 22 (Sekretariat) osobiście lub przesłać pocztą.

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ogłaszającego: Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o. o., 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1, w pokoju nr 24 w dniu  1 lipca 2022 roku o godzinie 1010. Oferenci uczestniczyć mogą w jawnej części otwarcia ofert.

3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez ich otwierania.

V Informacje ogólne:

1. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Organizatora (Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o., przy ul. Piastów Śl. 1), pok.  24, pod numerem telefonu: 74/ 66 43 869, e-mailowo : cieslik@ksiaz.walbrzych.pl.

2. Treść ogłoszenia, warunki przetargu wraz z załącznikami i postanowieniami przyszłej umowy dostępne są na stronie internetowej Organizatora :

https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

3. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub jego odwołania w każdym czasie jego trwania.

4. Ogłaszający przetarg zastrzega, że podpisanie umowy nastąpi pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Rady Nadzorczej oraz zgody właściciela – Gminy Wałbrzych.

                                

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu