Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Termin składania dokumentów

30.06.2022 2 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34183775

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Lokale użytkowe

ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH ADM SP. Z O.O.

ul. ŚNIADECKICH 1
85-011 BYDGOSZCZ

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Administracja Domów Miejskich „ADM" Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich (dalej ADM) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem następujących lokali użytkowych: 

  1. ul. Ignacego Łukasiewicza 7, pow. lokalu 39,97 m2 

dane kontaktowe: ROM-2, ul. Techników 5, tel. (52) 34-88-867, lokal wykorzystywany był na cele usługowe 

2. ul. Józefa Sowińskiego 4, pow. lokalu 33,58 m2 

dane kontaktowe: ROM-2, ul. Techników 5, tel. (52) 34-88-867, lokal wykorzystywany był na cele handlowe 

3. ul. Władysława Broniewskiego 1 (1. piętro), pow. lokalu 129,02 m2  

dane kontaktowe: ROM-2, ul. Techników 5, tel. (52) 34-88-867, lokal wykorzystywany był na cele biurowe 

4. ul. Władysława Broniewskiego 1 (1. piętro ), pow. lokalu 165,55 m2 

dane kontaktowe: ROM-2, ul. Techników 5, tel. (52) 34-88-867, lokal wykorzystywany był na cele biurowe 

5. ul. Władysława Broniewskiego 1 (parter), pow. lokalu 106,85 m2 

dane kontaktowe: ROM-2, ul. Techników 5, tel. (52) 34-88-867, lokal wykorzystywany był na cele biurowe 

6. ul. Orla 60, pow. lokalu 36,95 m 

dane kontaktowe: ROM-2, ul. Techników 5, tel. (52) 34-88-867, lokal wykorzystywany był na cele handlowe 

7. ul. Piękna 27, pow. lokalu 22,21 m2 

dane kontaktowe: ROM-2, ul. Techników 5, tel. (52) 34-88-867, lokal wykorzystywany był na cele biurowo-handlowe 

8. ul. św. Trójcy 15, pow. lokalu 15,35 m2 

dane kontaktowe: ROM-2, ul. Techników 5, tel. (52) 34-88-867, lokal wykorzystywany był na cele biurowe 

9. ul. Gdańska 9, pow. lokalu 92,31 m2 

dane kontaktowe: ROM-3, ul. Gdańska 9, tel. (52) 34-88-920, lokal wykorzystywany był na cele handlowe 

10. ul. Gdańska 79, pow. lokalu 75,35 m2 

dane kontaktowe: ROM-3, ul. Gdańska 9, tel. (52) 34-88-920, lokal wykorzystywany był na cele usługowe 

11. ul. Grunwaldzka 179, pow. lokalu 19,59 m2 

dane kontaktowe: ROM-3, ul. Gdańska 9, tel. (52) 34-88-920, lokal wykorzystywany był na cele usługowe 

12. ul. Jasna 34, pow. lokalu 62,94 m2 

dane kontaktowe: ROM-3, ul. Gdańska 9, tel. (52) 34-88-920, lokal wykorzystywany był na działalność magazynową 

13. ul. Dworcowa 15, pow. lokalu 78,40 m2 

dane kontaktowe: ROM-3, ul. Gdańska 9, tel. (52) 34-88-920, lokal wykorzystywany był na cele usługowo- handlowe 

14. ul. Gdańska 31, pow. lokalu 72,77 m2 

piwnica pow. 16,58 m2 

dane kontaktowe: ROM-3, ul. Gdańska 9, tel. (52) 34-88-920, lokal wykorzystywany był na cele biurowe 

15. ul. Bydgoska 23, pow. lokalu 41,28 m2 

dane kontaktowe: ROM-4, ul. Modrzewiowa 23, tel. (52) 34-88-766, przeznaczenie lokalu: cele usługowo- handlowe 

Szczegółowe warunki przetargu zawiera ogłoszenie i Regulamin publikowany na stronie internetowej: www.adm.com.pl. 

W sprawie zapoznania się ze stanem technicznym lokalu i zakresem niezbędnych prac przystosowujących lokal należy kontaktować się zgodnie z danymi podanymi powyżej. 

Wszelkie prace remontowe związane z przystosowaniem lokalu do prowadzenia w nim działalności przyszły najemca przeprowadzi we własnym zakresie i na swój koszt i ryzyko, bez możliwości zwrotu poniesionych nakładów oraz uzyska wszelkie wymagane prawem pozwolenia, uzgodnienia, opinie itp. niezbędne do prowadzenia działalności w lokalu. 

Najemca zobowiązany będzie rozpocząć działalność w lokalu zgodnie z umówionym użytkiem w terminie czterech miesięcy od daty podpisania umowy. Nierozpoczęcie działalności skutkować może rozwiązaniem umowy. 

Oferty sporządzone wyłącznie na formularzach pobranych ze strony internetowej www.adm.com.pl należy składać do dnia 30.06.2022 r. do godziny 10:45 w siedzibie ADM przy ul. Śniadeckich 1. Oferty należy umieścić w zamkniętej kopercie, z opisem „Oferta-przetarg", adres lokalu, dane oferenta. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2022 r. o godzinie 11:00 w siedzibie ADM. Wykaz oferentów, którzy złożyli oferty, zostanie wywieszony na stronie internetowej spółki. 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 1.000,00 zł w odniesieniu do każdego lokalu użytkowego na nr 77 1020 1462 0000 7602 0349 6296. Potwierdzenie wniesienia wadium należy załączyć do oferty. Umowa najmu zgodna będzie ze wzorem dostępnym na stronie internetowej www.adm.com.pl. Wynajmujący zastrzega sobie prawo: swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu lub zmiany jego warunków, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu