Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

MSZANA DOLNA, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184048

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

URZĄD GMINY MSZANA DOLNA

ul. SPADOCHRONIARZY 6
34-730 MSZANA DOLNA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Mszana Dolna

o przystąpieniu do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Glisne, Kasinka Mała, Lubomierz, Łętowe oraz Mszana Górna
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1090)

z a w i a d a m i a m  o podjęciu przez Radę Gminy Mszana Dolna Uchwał:

 • Nr XLVI/481/22 z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Glisne (dz. nr 1741).
 • Nr XLVI/482/22 z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała (dz. nr 9987/1).
 • Nr XLVI/483/22 z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała (dz. 7287).
 • Nr XLVI/484/22 z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz (dz. 3544/2).
 • Nr XLVI/485/22 z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz (dz. 3472 i 3474).
 • Nr XLVI/486/22 z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz (dz. nr 3056).
 • Nr XLVI/487/22 z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Łętowe (dz. nr 155/3).
 • Nr XLVI/488/22 z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Łętowe (część dz. nr 837/7).
 • Nr XLVI/489/22 z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Mszana Górna (dz. nr 2610/3).

i przystąpieniu do sporządzania zmian planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące sporządzania zmian planu i prognozy oddziaływania na środowisko w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: gmina@mszana.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.06.2022 r.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Mszana Dolna.

Wójt Gminy Mszana Dolna

Informuję, że:

 1. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze ogłoszenie.
 2. Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Wójt Gminy Mszana Dolna z siedzibą ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna, tel. (018) 331-00-09, mail: gmina@mszana.pl.
 3. Dane są podawane w celu składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 4. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 4 w związku z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2404).
 5. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 6. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących w tym zakresie praw można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych osobiście lub korespondencyjnie, w tym poprzez mail:
 8. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie BIP Gminy Mszana Dolna

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu