Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BEŁCHATÓW, łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184094

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MAGDALENY TŁOCZEK

ul. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO 10A/2
97-400 BEŁCHATÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM

Syndyk ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż nieruchomości w postępowaniu upadłościowym Seweryna Mielczarka  nieprowadzącego działalności gospodarczej i zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż:

1) udziału w wysokości 1/3, we współwłasności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Tatar, gmina Szczerców, obejmującej działki: nr 242 i 367 obr. Tatar,  o powierzchni 1,0571 ha, objętej księgą wieczystą nr PT1B/00067931/4;

2) udziału w wysokości 1/3, we współwłasności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Stanisławowie Drugim, gm. Szczerców, obejmującej działkę nr 351 obr. Stanisławów II, o powierzchni 1,7331 ha, objętej księgą wieczystą nr PT1B/00071545/2;

3) prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Marcelowie, gmina Szczerców, obejmującej działki nr 117/2 i 174/2, obr. Marcelów, o łącznej powierzchni 0,44 ha, obciążonego służebnością osobistą o wartości według wyceny rzeczoznawcy: 92.200,00 zł, objętej księgą wieczystą nr PT1B/00021480/3.

Z opisem i oszacowaniem nieruchomości oraz Regulaminem przetargu można zapoznać się w Kancelarii Radcy Prawnego Magdaleny Tłoczek, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 10A/2,  97-400 Bełchatów, w poniedziałki i środy w godz. 9.00-15.00. Oględziny nieruchomości możliwe po uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 571-381-721.

Cena wywoławcza brutto dla poszczególnych nieruchomości wskazanych w pkt. 1-3) powyżej wynosi odpowiednio:

Ad. 1) 9.950,00 zł;

Ad. 2) 17.585,00 zł;

Ad. 3) 115.500,00 zł.

Oferty należy składać w formie pisemnej, w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie o formacie nie mniejszym niż A4, umieszczonej w drugiej nieprzezroczystej kopercie z czytelnym napisem na kopercie: „OFERTA PRZETARGOWA W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM Seweryna  Mielczarka VGUp 68/20 – NIE OTWIERAĆ” i na zasadach opisanych w Regulaminie przetargu, w terminie do dnia 24.06.2022 r., do godz. 15.00, na adres Kancelarii Radcy Prawnego Magdaleny Tłoczek wskazany powyżej. Oferty złożone niezgodnie z Regulaminem przetargu nie będą rozpatrywane. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 2.000,00 (dwa tysiące) zł za każdą nieruchomość wskazaną w pkt. 1)-3) powyżej, którą obejmuje oferta, na rachunek Seweryna Mielczarka nr 67 1090 2705 0000 0001 4685 4220, w terminie do dnia 24.06.2022 r. Szczegółowe warunki wniesienia i zwrotu wadium określa Regulamin przetargu.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 27.06.2022 r. o godz. 12.00, na posiedzeniu jawnym w siedzibie Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Słowackiego 5, sala III.    

Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu na zasadach określonych w Regulaminie a także prawo unieważnienia lub odwołania przetargu na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu