Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

TUSZYN, łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184137

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA TUSZYN

ul. PIOTRKOWSKA 2/4
95-080 TUSZYN

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.2022.503 ) i art. 39, art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.2022.1029 ) oraz w związku z:

  • uchwałą nr XXXII/249/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany MPZP Gminy Tuszyn obejmującej teren dz. nr ewid. 36, 37 w Wodzinie Prywatnym,
  • uchwałą nr L/383/22 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/283/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany MPZP Gminy Tuszyn obejmującej teren dz. nr ewid. 260/5, 261/2, 262/2 w Modlicy,
  • uchwałą nr XLIII/335/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 15 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany MPZP Miasta Tuszyna obejmującej teren dz. nr ewid. 240, 241 obr. 14 przy ul. Stodolnianej w Tuszynie,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian MPZP Miasta i Gminy Tuszyn wraz z prognozami oddziaływań na środowisko w dniach od 14 czerwca 2022 r. do 6 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Tuszynie ul. Piotrkowska 2/4 pok. 8 w godz. od 7.30 do 15.30 i na stronie BIP.

Zapoznanie z dokumentacją i dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 czerwca 2022 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

Każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do planu miejscowego i/lub uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko: w formie pisemnej do Burmistrza Miasta Tuszyna, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres mailowy tuszyn@tuszyn.info.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 22 lipca 2022 r. Wnioski i uwagi złożone po upływie podanego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu planu miejscowego oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko będą rozpatrywane przez Burmistrza Miasta Tuszyna w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.                                                                                                

     Zgodnie z art. 8a ust.1 oraz art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Miasta Tuszyna danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

BURMISTRZ TUSZYNA   

mgr inż. Witold Małecki

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu