Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

ŁABOWA, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184165

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA ŁABOWA

ul. ŁABOWA 38
33-336 ŁABOWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Łabowa

o przystąpieniu do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwach Czaczów oraz Łabowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz.503) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029)

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Gminy Łabowa Uchwał:

 • Nr L/360/2022 Rady Gminy Łabowa z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Czaczów;
 • Nr L/359/2022 Rady Gminy Łabowa z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w miejscowości Kamianna

i przystąpieniu do sporządzania zmian planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące sporządzania zmian planu i prognozy oddziaływania na środowisko w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Łabowa, 33-336 Łabowa 38 lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: gmina@labowa.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 czerwca 2022 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek (nazwa sołectwa oraz nr nieruchomości).

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Łabowa.

Wójt Gminy Łabowa

Informuję, że:

 1. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze ogłoszenie.
 2. Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Wójt Gminy Łabowa z siedzibą 33-336 Łabowa 38,
  tel. (018) 471-12-28, mail: gmina@labowa.pl.
 3. Dane są podawane w celu składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 4. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 4 w związku z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2404).
 5. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 6. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących w tym zakresie praw można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych osobiście lub korespondencyjnie, w tym poprzez mail: iod@labowa.pl
 8. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie BIP Gminy Łabowa

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu