Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

PŁOCK, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184179

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

POWIAT PŁOCKI - STAROSTWO POWIATOWE W PŁOCKU

ul. BIELSKA 59
09-400 PŁOCK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 24 2676757

O B W I E S Z C Z E N I E

S T A R O S T Y    P Ł O C K I E G O

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

 

            Na podstawie art. 11f ust. 3-5 i art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia 2013 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 176) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.)

 

Starosta Płocki w dniu 31 maja 2022 r.

 zawiadamia strony postępowania,

 

że w dniu 30.05.2022 r. została wydana decyzja nr 8/2022, znak: AB-II.6740.3.20.2021, na rzecz inwestora - Wójta Gminy Słupno, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej o nazwie: ,,budowa drogi publicznej – gminnej nr 291689W, ulicy Zbożowej od km. 0+000 do km 0+451 wraz z drogą bez numeru od km. 0+000 do km 0+078 w m. Borowiczki-Pieńki oraz Bielino

 

  1. Działki usytuowania obiektu:

zlokalizowane w województwie mazowieckim, powiat płocki, gmina Słupno, jednostka ewidencyjna 141912_2 Słupno, obręby ewidencyjne nr 0003 Borowiczki Pieńki i 0002 Bielino-Wirginia 

  • w projektowanym pasie drogowym (w nawiasach numery działek po podziale, tłustym drukiem numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję):

Obręb 0003 Borowiczki Pieńki: działki nr ewid. 183/33 (183/40, 183/39), 183/38;

Obręb 0002 Bielino-Wirginia: działki nr ewid. 112 (112/2, 112/1, 112/3), 236 (236/2, 236/1, 236/3), 127/6 (127/8, 127/9).

 

 

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego wskazuje się dzień 31.05.2022 r. jako ten, w którym wysłane zostały zawiadomienia podmiotom określonym w art. 11d ust 5 w/cyt. ustawy na adresy wg katastru nieruchomości oraz nastąpiło publiczne obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej: na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Płocku, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu, na tablicy ogłoszeń gminy Słupno oraz przesłane do ogłoszenia w prasie  lokalnej.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od wskazanego powyżej terminu.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego  w Płocku (ul. Bielska 59, w godz. 7.30-15.30 poniedziałek-piątek) - stanowisko Wydziału Architektury i Budownictwa (tel. 24 2676757) w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. Ze względów organizacyjnych oraz w celu zachowania warunków wynikających z obowiązującego stanu epidemii, wskazane jest uprzednie zawiadomienie tut. Wydziału, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, o skorzystaniu z powyższego uprawnienia.                     

                                       

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu