Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

CHEŁMIEC, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184215

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA CHEŁMIEC

ul. PAPIESKA 2
33-395 CHEŁMIEC

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Ogłoszenie

WÓJTA GMINY CHEŁMIEC

o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

„Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec

obejmującej  część działki nr 323 położoną w Chomranicach

Na podstawie art. 17 pkt  10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r, poz. 503) oraz uchwały Nr XLI/838/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr III/39/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec, przyjętego uchwałą Rady Gminy Chełmiec Nr XX(163)2004 z dnia 24 maja 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 09 sierpnia 2004 r. Nr 222 poz. 2514 ze  zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu do wglądu publicznego

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działki nr 323 położonej w Chomranicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą zapoznać się z ww. dokumentami w dniach od 13 czerwca 2022 do 4 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Chełmiec, w Referacie ds.  Planowania Przestrzennego – pokój nr 5, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, w godzinach pracy Urzędu oraz  na  stronie internetowej Urzędu, a także wziąć udział w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami w dniu  4 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy o godz. 1000.

Zgodnie z art. 18 ust.1, 2 i 3  w związku z art. 17 pkt 11 „uopizp”, każdy (osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu może wnieść uwagi, które należy składać na piśmie do Wójta Gminy Chełmiec lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres gmina@chełmiec.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lipca 2022 r..

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres email: gmina@chełmiec.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Chełmiec.

 

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu