Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

KIELCE, świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184233

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACH

STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACH - Company Logo

ul. WRZOSOWA 44
25-211 KIELCE

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Znak: B-II.672.9.2022                                                                                             

Kielce dnia: 01.06.2022r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY KIELECKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176) oraz art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 11.04.2022r. na wniosek pełnomocnika Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach działającego z upoważnienia Zarządu Powiatu Kieleckiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0707T na odcinku Jeleniów-Piórków od km 4+947 do km 5+438”

powiat kielecki, opatowski, ostrowiecki, województwo świętokrzyskie”

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości – zgodnie z art. 12 ust. 1 w/w ustawy - oraz zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany.

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej według katastru nieruchomości:

obręb 0006 Jeleniów jedn. ewid. 260413_5 Nowa Słupia powiat Kielecki

dz. nr ewid.: 1162

obręb 0014 Nowy Skoczyn jedn. ewid. 260706_2 Waśniów powiat Ostrowiecki

dz. nr ewid. 1027

obręb 0010 Piotrów jedn. ewid. 260407_5 Łagów powiat Kielecki

dz. nr ewid. 409 (409/2, 409/1), 410 (410/2, 410/1), 411 (411/2, 411/1), 414 (414/2, 414/1), 415 (415/2, 415/1), 416 (416/2, 416/1), 417 (417/2, 417/1), 418 (418/2, 418/1), 419 (419/2, 419/1), 420 (420/2, 420/1), 421 (421/2, 421/1), 422 (422/2, 422/1), 423 (423/2, 423/1), 425 (425/2, 425/1)

Ponadto decyzja obejmuje nieruchomości lub ich części poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, z których korzystanie będzie ograniczone na czas budowy i przebudowy zjazdów:

obręb 0010 Piotrów jedn. ewid. 260407_5 Łagów powiat Kielecki

dz. nr ewid. 408, 410 (410/2, 410/1), 411 (411/2, 411/1), 412, 413, 415 (415/2, 415/1), 417 (417/2, 417/1), 418 (418/2, 418/1), 419 (419/2, 419/1), 420 (420/2, 420/1), 422 (422/2, 422/1), 423 (423/2, 423/1), 424, 425 (425/2, 425/1)

obręb 0012 Piórków Kolonia jedn. ewid. 260601_2 Baćkowice powiat Opatowski

dz. nr ewid. 545, 531

obręb 0014 Nowy Skoszyn jedn. ewid. 260706_2 Waśniów powiat Ostrowiecki

dz. nr ewid. 1021, 1095, 1028, 1032, 1036, 1040, 1043, 1045, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058  

Wyjaśnia się, że w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Ponadto numery działek, które objęte zostały liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, zaznaczono pogrubioną czcionką, natomiast działki, z których korzystanie będzie ograniczone zostały podkreślone.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w szczególności ustala lokalizację drogi wraz z określeniem linii rozgraniczających teren i warunków lokalizacji, zatwierdza projekt budowlany, określa termin wydania zarządcy drogi nieruchomości.

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa, Starostwa Powiatowego w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce pokój nr 8, nr tel. (41) 200-12-68 oraz składać uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

W przypadku, gdy nastąpiła zmiana własności nieruchomości objętej wnioskiem osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości powinny dokonać zmian w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Kieleckiego, a następnie przedstawić w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kielcach stosowne dokumenty potwierdzające te zmiany.

Starosta Kielecki

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu