Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

41 250,00 PLN

Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

23.06.2022 0 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Józefów, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184287

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

KLIENT SERWISU

WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Ogłoszenie sprzedaży z wolnej ręki

 

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Marzec, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 76/21 „of” „sk”) ogłasza, że zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 17 maja 2022 r. sprzedaje z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty nieruchomość gruntową w postaci działki nr 44 ark.10 o powierzchni 0,19 ha obr. 0001 Józefów, gm. Józefów miasto, powiat biłgorajski, woj. lubelskie, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo-zagrodową, zabudowaną drewnianym budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 61 m2 w bardzo słabym stanie technicznym, drogi oraz gruntu ornego, dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy w Biłgoraju V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem ZA1B/00083958/0 – za cenę aktualnej wartości rynkowej nieruchomości w wysokości 41.250,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100), z uwzględnieniem oszacowanej wartości służebności osobistej w wysokości 30.530 zł (słownie: trzydzieści tysięcy pięćset trzydzieści złotych), określonych na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego Jacka Winnickiego, zgodnie z regulaminem sprzedaży dołączonym przez syndyka masy upadłości do wniosku na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości.

Określić ponadto następujące warunki sprzedaży:

  1. O sprzedaży ogłosić dodatkowo w Internecie i prasie lokalnej;
  2. Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie oferty drogą mailową w terminie 21 dni od daty obwieszczenia o sprzedaży w Monitorze Sądowym i Gospodarczym tj. do 23.06.2022 r. wyłącznie na adres mail: kkrzyzanowski1@ wp.pl.
  3. Wadium w wysokości 4.000,00 zł należy wpłacić na rachunek funduszu masy upadłości 21 1140 1094 0000 4594 2900 1004 dołączając potwierdzenie do oferty;
  4. Brak wadium powoduje odrzucenie oferty. Wadium jest zaliczane na poczet ceny nabycia przez oferenta dającego najwyższa cenę. Pozostałe wadia zwracane są w terminie 14 dni od wyboru oferty.

 

Zainteresowani otrzymaniem treści regulaminu sprzedaży winni przesłać wniosek na adres mailowy syndyka - mail: kkrzyzanowski1@ wp.pl.

 

Syndyk

Krzysztof Krzyżanowski

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu