Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WARSZAWA, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184402

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

URZĄD DZIELNICY WILANÓW M. ST. WARSZAWY

ul. KLIMCZAKA 2
02-797 WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

 Warszawa,  2 czerwca 2022 r.

Znak sprawy: UD-XV-WAB-AB.6740.253.2021.MPO/AWO

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) i art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 176)

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

zawiadamia

o wydaniu decyzji Nr 1/WIL/Z/22 z 2 czerwca 2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

budowa drogi gminnej oznaczonej w mpzp rejonu ul. Potułkały symbolem 5 KUL wraz z włączeniem w ul. Łukasza Drewny, na działkach Nr ew. 25/3 (25/10, 25/11), 25/5 (25/12, 25/13, 25/14), 34/6 (34/32, 34/33), 34/7 (34/34, 34/35) z obrębu 1-06-85 w Dzielnicy Wilanów w Warszawie.

(w nawiasach podane zostały numery działek zgodnie z projektem podziału, działki oznaczone tłustym drukiem przeznaczone pod inwestycję)

Pouczenie: Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z ww. decyzją w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Wilanów, ul. F. Klimczaka 2, 02-797 Warszawa, pok. 208 (budynek A) w godzinach 8:30-15:30, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 22 443 50 25). Od decyzji przysługuje stronom postępowania odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy w terminie 14 dni od ostatniego dnia publikacji obwieszczenia o jej wydaniu w urzędzie dzielnicy na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy, a także w prasie lokalnej. Odwołania od decyzji należy składać bezpośrednio, bądź za pośrednictwem poczty w kancelarii Urzędu m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 2, 02-797 Warszawa, tel.: +22/ 443 50 00, fax.: +22/ 443 50 04.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie wskazuje się w treści tego obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie: 10.06.2022 r. 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu