Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

KONIECPOL, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184045

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

URZĄD MIASTA I GMINY

ul. CHRZĄSTOWSKA 6A
42-230 KONIECPOL

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Stary Koniecpol

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Koniecpolu Uchwały Nr XLIV/396/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Stary Koniecpol.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu, 42-230 Koniecpol ul. Chrząstowska 6A,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.

Zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą być wnoszone również w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: umig@koniecpol.pl.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 3 ust. 14 lit. d, art. 46 punkt 1, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski w trybie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do art. 54 ust. 3 ustawy – należy składać na zasadach określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w sposób i w terminie określonym powyżej.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z póżn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, informuję iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia 2016/679, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano.

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol za pomocą e-mail: iod@koniecpol.pl lub telefonicznie 34 360 82 65.

Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej – szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

Ryszard Suliga

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu