Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

RYBNIK, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184171

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

MIASTO RYBNIK

MIASTO RYBNIK - Company Logo

ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
44-200 RYBNIK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika. 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Rybnika uchwały nr 890/LII/2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (mpu@um.rybnik.pl) do Prezydenta Miasta Rybnika, w terminie do dnia 28 czerwca 2022 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Informuję jednocześnie, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika będzie przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko na zasadach określonych w art. 39 i 54 przywołanej ustawy. 

Informacja na temat Administratora danych osobowych znajduje się w Kancelarii Urzędu oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Rybnika https://bip.um.rybnik.eu/rodo. Kontakt do Inspektora ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika: iod@um.rybnik.pl

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu