Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

ŚWIECIE, kujawsko - pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184296

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA ŚWIECIE

ul. WOJSKA POLSKIEGO 124
86-100 ŚWIECIE

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OBWIESZCZENIE 

o wszczęciu postępowania 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022r., poz. 503) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) 

BURMISTRZ ŚWIECIA 

zawiadamia 

że na wniosek z dnia 30.05.2022r. Pana Andrzeja Kozłowskiego  

Prezesa Zarządu: Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Parkowa 3, 86-100 Świecie 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego nr 10 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Morsk, na działce nr 5/25, położonej w obrębie ewidencyjnym Morsk, jednostce ewidencyjnej Świecie, gm. Świecie. 

Strony postępowania uprawnione są do podejmowania czynności i działań należących do strony postępowania w rozumieniu art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.),  
a w szczególności do zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnienia w sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, pok. nr 5, w następującym wymiarze czasu pracy urzędu: poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 730 do 1530, wtorki w godzinach od 730 do 1600 oraz piątki w godzinach od 730 do 1500. 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.), zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu