Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

295 890,00 PLN

Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

28.06.2022 0 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Błonie, gm. Tarnów, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34183029

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

DOM AUKCYJNY MARIOLA NOSKO

ul. WODZISŁAWSKA 8
52-017 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Kancelaria Komornika: ul. Tuchowska 20, Tarnów

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 28 czerwca 2022 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości opisanej jako: działka nr 185/1 o pow. 0,31 ha - zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym murowanym, parterowym z poddaszem użytkowym o pow. użytk. 124,50 m2, parterowym murowanym budynkiem gospodarczym z poddaszem nieużytkowym o pow. użytk. 57,14 m2 w całości adoptowanym na cele mieszkaniowe, parterowymi murowanymi budynkami garażowymi o pow. uzytk. 21,85 m2 oraz 30,80 m2, położonej w miejscowości: Błonie nr 93 gm. Tarnów, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00064354/8.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 394.520,00 zł
(słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia złotych).
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania
tj. kwotę: 295.890,00 zł

(słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych).

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwocie 39.452,00 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20. Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub zostać wpłacona najpóźniej na dzień przed licytacją w kancelarii komornika, również książeczkę oszczędnościową należy złożyć w kancelarii komornika najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać sygn. akt sprawy i numer księgi wieczystej nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

W/w nieruchomość można oglądać w dniu 21.06.2022 r. w godz. od 10:00 do 11:00. Natomiast  operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20, a akta postępowania egzekucyjnego, w tym protokół opisu i oszacowania nieruchomości wolno będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym w Tarnowie I Wydział Cywilny Sekcja Egzekucyjna pokój nr 209 lub w Biurze Obsługi Interesantów pokój nr 15 w ciągu dwóch tygodni przed licytacją.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu