Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

MSZANA DOLNA, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34183627

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

URZĄD MIASTA W MSZANIE DOLNEJ

ul. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 2
34-730 MSZANA DOLNA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Mszana Dolna

o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Mszana Dolna

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029)

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Miejską w Mszanie Dolnej Uchwały Nr XLVIII/404/2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszana Dolna i przystąpieniu do sporządzania zmiany planu w zakresie ustaleń tekstowych dotyczących:

-    ujednolicenia ustaleń dotyczących liczby kondygnacji dopuszczonych w terenach zabudowy śródmiejskiej;

-    doprecyzowania ustaleń dotyczących rodzajów zabudowy mieszkaniowej dopuszczonej w terenach zabudowy śródmiejskiej;

-    zdefiniowania pojęcia nowo wydzielanych działek.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące sporządzania zmiany planu w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiej w Mszanie Dolnej, ul. Piłsudskiego 2, 34-730 Mszana Dolna lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: miasto@mszana-dolna.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 czerwca 2022 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek (nazwa sołectwa oraz nr nieruchomości).

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy Miejskiej w Mszanie Dolnej.

Burmistrz Miasta Mszana Dolna

Informuję, że:

1.   Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze ogłoszenie.

2.  Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Burmistrz Miasta Mszana Dolna z siedzibą ul. Piłsudskiego 2, 34-730 Mszana Dolna, tel. (18) 331-04-17, mail: miasto@mszana-dolna.pl.

3.  Dane są podawane w celu składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4.  Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503) oraz § 11 ust. 1 pkt 4 w związku z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2404).

5.  Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

6.  Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7.   We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących w tym zakresie praw można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych osobiście lub korespondencyjnie, w tym poprzez mail: iod@mszana-dolna.pl.

8.  Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie BIP Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu