Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

95 600,00 PLN

Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Idzikowice, Opolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184131

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

DOM AUKCYJNY MARIOLA NOSKO

ul. WODZISŁAWSKA 8
52-017 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Biuro Syndyka: ul. Szpitalna 4, Opole, tel. +48 726 264 648

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Pawła Urban osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt V GUp 218/20 of, sprzeda w drodze konkursu ofert w trybie z wolnej ręki :

  1. Nieruchomość objętą księgą wieczystą OP1U/00070066/1 stanowiącą działkę gruntową nr 37/3 o pow. 0,1875 ha, niezabudowaną, położoną w Idzikowicach za cenę nie niższą niż cena oszacowania która wynosi 95 600 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset zł.)
  2. Udział w wysokości 1/2 w nieruchomości objętej księgą wieczystą OP1U/0063473/5 stanowiącą działkę nr 37/4 o pow. 0,1219 ha położną w Idzikowicach - zabudowaną budynkiem warsztatowym po byłej remizie strażackiej ,  za cenę nie niższą niż cena oszacowania która wynosi 24 650 zł (dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt zł.)

Pisemne oferty nabycia nieruchomości z proponowaną ceną kupna przekraczającą cenę wywoławczą dla poszczególnych nieruchomości należy składać do dnia 21-06-2022 r. do godziny 12:00,   na adres: Biuro Syndyka 45-010 Opole, ul. Szpitalna 4, II piętro - w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Sprzedaż nieruchomości Sygn. akt. V GUp 218/20 of nie otwierać – oferta”.  

Warunkiem koniecznym uczestniczenia w konkursie ofert jest uprzednia wpłata do dnia 20-06-2022r. wadium na rachunek Masy Upadłości Bank PKO BP SA nr rachunku; 43 1020 3668 0000 5102 0416 9371 z dopiskiem „wadium Sygn. akt V GUp  218/20  of”.

Wadium winno być wpłacone:

Dla nieruchomości 1) kwota wadium wynosi 9 560,00 zł.

 Dla nieruchomości 2) kwota wadium wynosi 2 465,00 zł

Regulamin sprzedaży, operat szacunkowy do wglądu można uzyskać w biurze syndyka po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9-14- nr tel. +48 726 264 648

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu