Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

KOZIENICE, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184400

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

POWIAT KOZIENICKI

ul. J. KOCHANOWSKIEGO 28
26-900 KOZIENICE

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KOZIENICKIEGO

z dnia  3 czerwca 2022 r.

          Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2022.176 ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2021. 735 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego znak BIA.6740.230.2022.AC na wniosek Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 30 maja 2022r. (data wpływu  2 czerwca 2022 r.) w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

„Budowa drogi gminnej  16KDD  w miejscowości Chinów wraz
 z budową elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego, gmina Kozienice  ”

Teren inwestycji obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 131/22, 131/19, 396/12, 396/13, 570/11, 159/19, 131/23 (131/28,131/29), 131/16 (131/24, 131/25), 570/5 (570/14, 570/15), 159/3 (159/20, 159/21), 160 (160/1, 160/2),  położone w obrębie ewidencyjnym 0003 Chinów , jednostka ewidencyjna 140705_5 Kozienice- obszar wiejski.

(Oznaczenie: przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi;
w nawiasie numery działek po podziale; pogrubioną czcionką podano działki przeznaczone pod inwestycję).

        Informuję, że można zapoznać się z aktami sprawy oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w Starostwie Powiatowym w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, Wydział Budownictwa i Architektury, pokój Nr 21, tel. 48 611 73 61 w godzinach pracy Starostwa w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia. Po upływie ww. terminu rozpatrzenie sprawy nastąpi w oparciu o posiadany materiał dowodowy.

          Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu