Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

SOPOT, pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184510

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA MIASTA SOPOTU

GMINA MIASTA SOPOTU - Company Logo

ul. KOŚCIUSZKI 25/27
81-704 SOPOT

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SOPOTU

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 poz. 2373 ze. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Sopotu na prawach powiatu na lata 2021-2025 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2026-2030”. Przedstawione cele i działania są zgodne z obowiązującym ustawodawstwem oraz kierunkami działań i celami określonymi w programach różnych szczebli (krajowym i wojewódzkim). W niniejszym Programie, w oparciu o wyniki analiz stanu istniejącego i prognozowanych zmian i zagrożeń stanu środowiska, w ramach obszarów interwencji określono cele systemowe i kierunki interwencji, w ramach, których wyznaczono zadania krótkoterminowe i długoterminowe (z podaniem harmonogramów realizacji i określeniem kosztów inwestycyjnych zadań). Realizacja tych działań, umożliwi spełnienie obowiązujących i przewidywanych wymogów prawnych, jak również poprawę stanu środowiska na terenie gminy i jakości życia mieszkańców.

W dokumencie zostały określone następujące zagadnienia:

 • Ocena stanu środowiska,
 • Cele programu ochrony środowiska, zadania i ich finansowanie,
 • System realizacji programu ochrony środowiska,
 • Spis tabel, rycin, wykresów i załączników.

Ocena stanu środowiska na terenie Miasta Sopotu została przeprowadzona w oparciu o analizę wyznaczonych obszarów przyszłej interwencji, do których należą:

 • ochrona klimatu i jakości powietrza,
 • zagrożenia hałasem,
 • pola elektromagnetyczne,
 • gospodarowanie wodami,
 • gospodarka wodno – ściekowa,
 • zasoby geologiczne,
 • gleby,
 • gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,
 • zasoby przyrodnicze,
 • zapobieganie poważnym awariom.

W opracowaniu znajduje się ich charakterystyka, ocena stanu aktualnego oraz określenie stanu docelowego. Przy dokonywaniu oceny stanu środowiska ujęte zostały zagadnienia horyzontalne (adaptacja do zmian klimatu, nadzwyczajne zagrożenia środowiska, działania edukacyjne oraz monitoring środowiska). Ocena stanu środowiska powinna zostać uzupełniona o prognozę stanu środowiska na lata obowiązywania POŚ.

Ponadto w ocenie środowiska uwzględniono syntetyczny opis efektów realizacji dotychczasowego POŚ, uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne mające wpływ na środowisko oraz dokonano analizy SWOT dla obszarów przyszłej interwencji.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 art. 58 ust. 1 pkt 2 oraz w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektura Urzędu Morskiego w Gdyni o opinie w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu. Ww. organy uzgodniły odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Z treścią projektu można zapoznać się w Urzędzie Miasta Sopotu ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot oraz na stronie internetowej https://bip.sopot.pl/.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentu można składać w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. od dnia 30.06.2022 r. do dnia 20.06.2022 r.

 • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Sopotu ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704,
 • ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta Sopotu, w godzinach pracy Urzędu,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres:  ums@sopot.pl.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Sopotu    

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Sopotu oraz poprzez  zamieszczenie na stronie internetowej https://bip.sopot.pl/ oraz w prasie o zasięgu lok lanym.

W przedmiotowej sprawie nie jest prowadzone postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu