Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

380 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

09.06.2022

Icon
Termin składania dokumentów

02.08.2022 34 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

MYSŁOWICE, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184546

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

URZĄD MIASTA MYSŁOWICE

URZĄD MIASTA MYSŁOWICE - Company Logo

ul. POWSTAŃCÓW 1
41-400 MYSŁOWICE

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 32 31 71 236

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

 

Prezydent  Miasta  Mysłowice

ogłasza ustny przetarg nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Mysłowice, położonej  w Mysłowicach przy ul. Janowskiej, obejmującej działkę nr 9386/403 o pow. 748 m2 na arkuszu mapy 3, obrębu 0007 Mysłowice, zapisaną w księdze wieczystej nr KA1L/00021095/8 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem na cele zgodne z zapisami niżej wym. Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice. Nieruchomość nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice, uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice, uchwałą Nr L/761/21 z dnia 21 grudnia 2021 r., położona jest w strefie ozn. symbolem: MWU – obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług. Zbywana działka może być wykorzystana na cele zgodnie z zapisami ww. studium. Obowiązującą linię nowej zabudowy wyznacza się jako przedłużenie linii istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich (tym samym w stosunku do najbliżej położonych budynków sąsiednich znajdujących się na działkach o numerach: 7707/431 i 9009/394). Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone w decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 380.000,-zł

     (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych)

Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%.

 

 Przetarg odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2022 r. o godz. 10.45  w sali nr 204

Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy najpóźniej do dnia 27 lipca 2022 r. wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 76.000,-zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) z podaniem ww. numeru działki. Pełna treść ogłoszenia o przetargu, zawierająca szczegółowe warunki przetargu dostępna jest na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.myslowice.pl/nieruchomości/ ogłoszenia o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości lub www.bip.myslowice.pl/przetargi na nieruchomości oraz www.myslowice.pl/nieruchomości na sprzedaż/ogłoszenia o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1 (na II piętrze) obok pok. 302. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Mysłowicach przy  ul. Powstańców 1, w pok. 311 tel. 32 31 71 236 (w godz. pracy urzędu).

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu