Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

06.06.2022

Icon
Termin składania dokumentów

20.07.2022 24 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

MRĄGOWO, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34153102

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

URZĄD MIEJSKI W MRĄGOWIE

ul. KRÓLEWIECKA 60A
11-700 MRĄGOWO

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie (II piętro, pokój nr 49), telefon /89/ 741-90-23

                                   O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity, Dz.U. z 2021 roku poz. 1899 z późn.zm./, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm./ oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Mrągowa Nr 1209/2022 z dnia 23 maja 2022 roku.

 

 

    BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWA

 

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Mrągowo, położonej w Mrągowie przy ulicy Młynowej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 2 jako działka nr 197/2 i 197/4 o powierzchni ogólnej 0,1503 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Mrągowie prowadzi Księgę Wieczystą Nr OL1M/00040953/8.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 135.000 złotych (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych) + 23% podatku VAT.

Wadium wynosi 15% ceny wywoławczej, tj. 20.250 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).

Wyżej wymieniona nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez gminę.

Dojazd do nieruchomości będzie odbywał się drogą dojazdową o nawierzchni asfaltowej, która prowadzi pod estakadą obwodnicy miejskiej.

Nieruchomość nie jest wyposażona w sieci infrastruktury technicznej.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Mrągowa nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 07 MN czyli tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lipca 2022 roku włącznie, na rachunek Urzędu Miejskiego w Mrągowie w PKO Bank Polski Oddział Centrum w Mrągowie na konto nr 45102036390000850200051235.

Za dokonanie wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym zobowiązane są przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.

Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r. poz. 2278).

W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone będzie w poczet ceny nabycia. Wadia wniesione przez pozostałe osoby zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.   

Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości w tym także za nie ujawniony w Zasobie Geodezyjnym Starostwa Powiatowego przebieg podziemnych mediów.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 20 lipca 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Mrągowie przy ul. Królewieckiej nr 60A, w sali nr 1, o godzinie 10-tej.

Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie, podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm./.

Burmistrzowi Miasta Mrągowa przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity, Dz.U. z 2021 roku poz. 1899 z późn.zm./. 

Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie (II piętro, pokój nr 49), telefon /89/ 741-90-23.

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu