Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WROCŁAW, dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184550

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA WROCŁAW

ul. PL. NOWY TARG 1-8
50-141 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. +48 71 777 77 77

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA WROCŁAWIA

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., Poz. 2373 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2021r., Poz. 735 z późn. zm.)

informuję  ogół  społeczeństwa,

poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości:

  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia (http://www.bip.um.wroc.pl),
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Wrocławia przy pl. Nowy Targ 1-8
  • w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia, tj. w prasie lokalnej – Gazeta Wyborcza Wrocław

że w dniu 03.06.2022 r. została wydana decyzja nr 1299/2022 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej: budowę
14 budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, 11 budynków jednorodzinnych
w zabudowie atrialnej, 12 budynków w zabudowie bliźniaczej i 3 budynków wolnostojących wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędna infrastrukturą drogową
i techniczną przy ul. Asfaltowej we Wrocławiu, (oznaczenie geodezyjne: obręb Wojszyce, AM-16, działki nr ewid. 1/1, 1/3, 5/1, 5/2, 5/4, 6/5, 6/7, 6/8, 6/11, 6/17)
, która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Zgodnie z art. 49 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wskazuje się dzień 09.06.2022 r., jako ten, w którym:

  • nastąpiło publiczne obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Wrocławia, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz w prasie lokalnej,
  • udostępniono treść decyzji na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od wskazanego powyżej terminu.

 

Z treścią decyzji oraz aktami sprawy, strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Zabytków Urzędu Miejskiego Wrocławia (pl. Nowy Targ 1-8, parter, pok. 1c, godz. 8:00-15:00). Ze względów organizacyjnych należy zawiadomić tut. Wydział z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem - o zamiarze zapoznania się z dokumentami (tel. +48 71 777 77 77), co usprawni realizację przysługującego stronie uprawnienia.

 

W okresie ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (lub zagrożenia epidemicznego), należy na bieżąco zapoznawać się z komunikatami o zasadach i godzinach funkcjonowania urzędu umieszczanymi na stronach internetowych urzędu: https://bip.um.wroc.pl oraz www.wroclaw.pl lub telefonicznie pod nr tel. +48 71 777 77 77.

 

Z up. PREZYDENTA

 Aleksandra Nespiak

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

ARCHITEKTURY I ZABYTKÓW

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu