Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BODZANÓW, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184599

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

GMINA BODZANÓW Z/S CHODKOWIE

ul. BANKOWA 7
09-470 BODZANÓW

OGŁOSZENIE

 

Wójt    Gminy Bodzanów, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z uchwała Nr 170/XXVII/2016 Rady Gminy Bodzanów z 23.09.2016 r., zamierza dokonać sprzedaży niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości gminnych, położonych w obrębie geodezyjnym Stanowo, gm. Bodzanów.

 

1. Oznaczenie nieruchomości:

obręb geodezyjny – 00034 Stanowo, nr ew. nieruchomości:

- działka nr 45/6   o pow. 0,1005 ha

- działka nr 45/7   o pow. 0,1035 ha

- działka nr 45/8   o pow. 0,1065 ha

- działka nr 45/9    o pow. 0,1065 ha

- działka nr 45/10  o pow. 0,1065 ha

- działka nr 45/11  o pow. 0,1065 ha

- działka nr 45/12  o pow. 0,1368 ha

- działka nr 45/13  o pow. 0,1368 ha

- działka nr 45/14  o pow. 0,1173 ha

księga wieczysta nr PL1P/00066633/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

2. Opis nieruchomości:

Nieruchomości gruntowe niezabudowane w pobliżu zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Teren nieruchomości nie ogrodzony i nie zagospodarowany. Działki są płaskie z dostępem do drogi o nawierzchni gruntowej.

 

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomości oznaczone nr ew. 45/6, 45/7, 45/8, 45/9, 45/10, 45/11, 45/12, 45/13, 45/14 w obrębie Stanowo nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bodzanów zatwierdzonym uchwałą Nr 116/XIV/10 Rady Gminy Bodzanów z dnia 29.12.2011 r. przedmiotowe działki zlokalizowane są na terenach o funkcji usługowej.

Rada Gminy Bodzanów podjęła Uchwałę Nr 167/XIV/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r., w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bodzanów na lata 2019-2023. Powyższe działki nie leżą w strefie o ustanowieniu obszaru rewitalizacji zastrzegającej prawo pierwokupu na rzecz gminy oraz nie leżą w specjalnej strefie rewitalizacji.

 

4. Cena nieruchomości:

Cena netto wywoławcza za nieruchomości:

- działka nr 45/6  - 29 800, 00 zł plus 23% VAT

- działka nr 45/7  - 30 700,00 zł plus 23% VAT

- działka nr 45/8  - 31 500,00 zł plus 23% VAT

- działka nr 45/9  - 31 500,00 zł plus 23% VAT

- działka nr 45/10  - 31 500,00 zł plus 23% VAT

- działka nr 45/11  - 31 500,00 zł plus 23% VAT

- działka nr 45/12  - 40 500,00 zł plus 23% VAT

- działka nr 45/13  - 40 500,00 zł plus 23% VAT

- działka nr 45/14  - 34 700,00 zł plus 23% VAT

 

5. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami:

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości w trybie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, z późn. zm.), winny w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia ogłoszenia tj. w okresie 10.06.2022 r. do dnia 22.07.2022 r. włącznie, winny złożyć stosowny wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność. W przypadku braku wniosków w określonym terminie opisane wyżej nieruchomości będą podlegały sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Szczegółowe informacje w powyższej sprawie uzyskać można w siedzibie Urzędu Gminy Bodzanów z/s w Chodkowie, ul. Bankowa 7, (w godzinach pracy urzędu t.j. 7.30-15.30, środa 8.30-16.30)

 

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bodzanów w dniu 10.06.2022 r. na okres 21 dni tj. do dnia 01.07.2022 r. włącznie, zamieszczono na stronie internetowej www.bodzanow.pl oraz podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu