Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

298 800,00 PLN

Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Termin składania dokumentów

07.07.2022 11 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Różanki, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184305

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

GMINA KŁODAWA

GMINA KŁODAWA - Company Logo

ul. GORZOWSKA 40
66-415 KŁODAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel.: 95 721-66-70 lub 95-721-66-65

WÓJT GMINY  KŁODAWA

ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa, woj. lubuskie

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa.

 

Przedmiotem przetargu będzie niżej wymieniona nieruchomość gruntowa :

 

Poz.

 

Położenie

Nr działki

Pow. w m2

Nr KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w miejscowym planie lub decyzji o warunkach zabudowy

Cena wywoławcza

(netto) 

      Wadium

 

1

 

 

 

Różanki

 

380/1

6387

 

 

 

GWG/00035784/7

 

 

 

Nieruchomości położona w Różankach przy ul. Kruszyw. 

Dojazd drogą powiatową  o utwardzonej nawierzchni (droga  szutrowa).

Kształt działki regularny, zbliżony do trapezu.  Teren nieogrodzony, porośnięty roślinności trawiastą,

w części drzewami i krzakami. W sąsiedztwie pola uprawne oraz teren leśny. Brak zabudowań w bliskim sąsiedztwie.

Najbliższe zabudowania (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) znajdują się w odległości 360m. 

Działka nie uzbrojona. Sieć wodociągowa, kanalizacyjna    i gazowa zlokalizowana w odległości około 360 m.

 

 

 

 

 

 

Zabudowa usługowo

-handolwo-magazynowa

298.800,00

30.000,00

 

Przetarg odbędzie się w dniu 7 lipca 2022 roku  o godzinie:  10:00     w sali nr 5 Urzędu Gminy Kłodawa przy ul. Gorzowskiej 40.

        Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Kłodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa, GBS Barlinek nr nr 78 8355 0009 0075 3762 2000 0004 najpóźniej do dnia 4 lipca 2022 r.  Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego gminy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu na podane przez wpłacającego konto bankowe.

        Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się możliwościami zagospodarowania nieruchomości i jego akceptacją bez zastrzeżeń.

       Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

        - dowód wpłaty wadium,

        - w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne,

        - w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne     

           pełnomocnictwa,

        - w przypadku osób prawnych – aktualny wpis z właściwego rejestru, stosowne  pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

        Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości
w przypadkach, gdy zgoda ta   jest wymagana.

Wylicytowana cena podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Do ceny zostanie doliczony 23 % podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia
11 marca 2004 roku o  podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.931 ze zmianami).

 Termin zawarcia umowy zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od daty przetargu. W przypadku  uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej
w terminie ustalonym przez Wójta Gminy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym. Nieruchomości są wolne od obciążeń oraz zobowiązań.

Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, na tablicach ogłoszeń w sołectwach, na stronie internetowej www.klodawa.pl oraz  w  prasie.

 

Uwaga! Dokumentacja geodezyjna zgodna z powszechną ewidencją gruntów, nie uwzględnia kosztów ustalenia granic nieruchomości. Wznowienie granic będzie  możliwe na koszt nabywcy.

        Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodawa  nr tel.: 095 721-66-70 lub 095-721-66-65

 

        Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

 

Sporządzono dnia 3 czerwca 2022 roku,  RPI.6840.7.2022.AM

                                                                                                                                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                                                                                               /-/ Anna Mołodciak           

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu