Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Polkowice, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184734

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

URZĄD GMINY POLKOWICE

ul. RYNEK 1
59-100 POLKOWICE

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

                                                                        

 

BURMISTRZ POLKOWIC

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w granicach działek o nr geod. 182/6, 178, 180/2   w obrębie 2 miasta Polkowice

 

Przedmiot przetargu – Nieruchomość gruntowa położona w granicach działek o nr.geod.182/6; 178; 180/2; obręb 2 miasta Polkowice nr KW LE1U/00031204/0

Powierzchnia nieruchomości 33.1445 ha w tym - 182/6 pow.26.3691 ha, 178 o pow.1.3815 ha –180/2 pow.5.3939 ha

Wywoławcza cena czynszu dzierżawy /netto/ - 995.000,00 zł/rok (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/000),  do czynszu doliczony zostanie podatek VAT wg. stawki obowiązującej w dacie podpisania umowy dzierżawy, aktualna stawka podatku VAT wynosi 23%.

Wadium:  99.500,00 zł  (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/000) Minimalne postąpienie:      10.000,00 zł  (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Obecnie wydzierżawiana na cele rolne (umowa z obecnym dzierżawcą zostanie rozwiązana po wyłonieniu zwycięzcy ogłoszonego przetargu).  Nieruchomość obciążona jest służebnościami przesyłu - służebności te ujawnione są w dziale III księgi wieczystej nr KW LE1U/00031204/0.  Nieruchomość nie posiada zjazdu z drogi krajowej nr 3 oraz z drogi wojewódzkiej nr 331, wymagane będą dodatkowe ustalenia z zarządcą dróg oraz właścicielem nieruchomości przyległej. Nieruchomość położona na obszarze Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:

Na podstawie ustaleń miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego miasta Polkowic i obrębu Polkowice Dolne, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Polkowicach Nr XI/83/99 z dnia 16 września 1999 roku (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 listopada 1999 r. Nr 30, poz. 1284) nieruchomość położona jest w jednostce terenowej:

35 P, KS,Z – działka nr 182/6, 178  oraz  180/2 o przeznaczeniu:

-funkcja podstawowa i funkcje uzupełniające:

  • Rezerwa terenu dla inwestycji przemysłowych, baz, parkingów, obiektów gospodarki komunalnej i ewentualnie usług ponadmiejskich.    

 

Uwaga!  Obecnie trwają prace nad uchwaleniem nowego MPZP miasta Polkowic –  w  projektowanym  planie  funkcja  pozostaje  utrzymana.

 

UWAGI:

1. Umowa dzierżawy zawarta będzie na okres 30 lat.

2. Czynsz dzierżawy płatny będzie do 31 marca każdego roku. Wysokość czynszu waloryzowana będzie raz do roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) ogłaszany przez Prezesa GUS.

3. Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z użytkowaniem nieruchomości.

4. Dzierżawca na potrzeby inwestycji  we własnym zakresie i na własny koszt przygotuje i wykona niezbędną infrastrukturę potrzebną do jej funkcjonowania oraz uzyska wszelkie uzgodnienia i zgody, w tym uzgodnienie zjazdu. Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności materialnej i prawnej za brak pozwolenia na budowę, w zakresie planowanej przez Dzierżawcę inwestycji.

W przypadku kolizji inwestycji z zielenią dokona jej usunięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a drewno pozyskane z wycinki Dzierżawca zobowiązany będzie nieodpłatnie przekazać Wydzierżawiającemu na warunkach przez niego wskazanych.

5. Dzierżawca przejmuje nieruchomość w dzierżawę w stanie istniejącym, oraz oświadczy, iż zapoznał się ze stanem prawnym i zagospodarowania nieruchomości i przyjmuje je bez zastrzeżeń.                                                                                                           

Dzierżawca nie będzie mógł występować z żadnymi roszczeniami wobec Wydzierżawiającego z tytułu ewentualnych niezgodności w zakresie stanu zagospodarowania nieruchomości, w tym uzbrojenia terenu.

6. Dzierżawca zagospodaruje wydzierżawioną nieruchomość gruntową zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

7. Dzierżawca po zakończeniu umowy dzierżawy zobowiązany będzie do uporządkowania terenu, w tym do usunięcia i wywiezienia wszelkich obiektów i urządzeń usytuowanych przez niego na Nieruchomości.

Dzierżawca zobowiązany będzie do naprawienia wszelkich szkód poczynionych z jego winy na dzierżawionej nieruchomości.

8. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku nieprzestrzegania przez dzierżawcę postanowień umowy.

9.  Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną zapisane w umowie dzierżawy.

10. Na potrzeby zabezpieczenia należytego wykonania umowy dzierżawy i zapłaty Wydzierżawiającemu przez Dzierżawcę wszelkich należności, które mogą być związane z umową dzierżawy oraz pokrycia  kosztów, związanych z usunięciem i wywiezieniem wszelkich obiektów i urządzeń usytuowanych przez Dzierżawcę na nieruchomości, w sytuacji gdy Dzierżawca nie dokona tych czynności we własnym zakresie - Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczenia kaucji w wysokości dwukrotnego wylicytowanego czynszu brutto najpóźniej w dniu zawarcia umowy dzierżawy na konto Urzędu Gminy Polkowice w PKO BP S.A. I/O Polkowice nr 47 1020 3017 0000 2002 0166 6288. Zwolnienie kaucji nastąpi po oddaniu inwestycji do użytku, nie wcześniej niż przed upływem 2 lat, licząc od dnia zawarcia umowy dzierżawy. Po tym terminie Dzierżawca zobowiązany będzie przedłożyć gwarancję bankową lub ubezpieczeniową w kwocie dwukrotnego wylicytowanego czynszu brutto, przy czym kwota ta będzie waloryzowana co roku wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) ogłaszanym przez Prezesa GUS. Zwaloryzowana kwota gwarancji będzie podstawą kolejnej waloryzacji.

 

WADIUM

W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wskazane wadium płatne w walucie polskiej na rachunek bankowy Urzędu Gminy Polkowice w PKO BP S.A. I/O Polkowice nr 47 1020 3017 0000 2002 0166 6288, w terminie do dnia  4  lipca 2022 r.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej następujące dokumenty: potwierdzenie bankowe wniesienia wadium; dokument tożsamości; aktualny odpis z KRS lub z innego właściwego rejestru; w przypadku cudzoziemców odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego; pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

Wpłacone wadium zostanie:

1.  zaliczone na  poczet czynszu dzierżawy,  jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

2.  zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu - zwrot wadium na pisemnie wskazane konto bankowe,

3. ulegnie przepadkowi, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg i nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie i miejscu do zawarcia umowy dzierżawy.

 

 

TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU

Przetarg odbędzie się w siedzibie organizatora przetargu w Urzędzie Gminy Polkowice, ul. Rynek 17 –18 sala  konferencyjna   dnia   7 lipca  2022 r.  o  godz. 10,00

Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

TERMIN ZAWARCIA UMOWY DZIERŻAWY

Organizator przetargu powiadomi osobę ustaloną jako dzierżawca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

Wszelkich dodatkowych informacji i wyjaśnień związanych z niniejszym postępowaniem udzielają pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości, Polkowice, ul. Rynek 19,

tel.  (076) 72 46 - 788; 783, e-mail: k.soliwoda@gmina.polkowice .pl

 

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu