Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

247 520,00 PLN

Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Kamela, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184615

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

DOM AUKCYJNY MARIOLA NOSKO

ul. WODZISŁAWSKA 8
52-017 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

 

OBWIESZCZENIE

o III licytacji  nieruchomości

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kartuzach – Organ egzekucyjny – działając na podstawie art. 110 w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2022, poz. 479 ze zmianami) zawiadamia, że w dniu

 

19 lipca 2022 r.  o godz. 10:00

 

w siedzibie Urzędu Skarbowego w Kartuzach odbędzie się III licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości Kamela gm. Somonino, powiat Kartuzy - działka ewidencyjna nr 140/1 o powierzchni 17 427 m2  dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1R/00053341/1.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Działka niezabudowana, o przeznaczeniu rolniczym, siedliskowym. W skład nieruchomości wchodzą grunty orne  klasy IVb o powierzchni 0,5944 ha, grunty orne klasy V o powierzchni 0,3313 ha, pastwiska trwałe klasy V o powierzchni 0,7770 ha oraz lasy klasy VI o powierzchni 0,0400 ha.

Nieruchomość zlokalizowana we wsi Kamela w odległości ok. 700 m od centrum wsi  w kierunku Egiertowa. Wjazd na działkę bezpośrednio z lokalnej drogi asfaltowej Egiertowo-Przywidz. W odległości ok. 1500 m zabudowa mieszkaniowa i siedliskowa wsi Egiertowo.

W 2010 roku na przedmiotowej działki wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą techniczną.

 

Oszacowana wartość nieruchomości gruntowej zabudowanej:  380 800,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 65% oszacowanej wartości  nieruchomości tj. 247 520,00 zł.

Wadium stanowi 1/10 części oszacowanej  wartości nieruchomości  i wynosi 38 080,00 zł.

 

Wadium:

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć wadium. Wadium składa się przed rozpoczęciem licytacji w gotówce w siedzibie Urzędu Skarbowego w Kartuzach, ul. Kościerska 13, w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny bądź przelewem na rachunek depozytowy tut. Oranu Egzekucyjnego nr: NBP O/O Gdańsk 55 1010 1140 0144 0113 9120 0000 (przelew zwykły).

Tytuł przelewu: wadium – egzekucja z nieruchomość kw  GD1R/00053341/1.

 

Nieruchomość można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku w dniach od  05.07.2022 r. do 19.07.2022 r. w godz. 8:00 – 15:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu z Organem Egzekucyjnym. W tych samych dniach, w siedzibie Urzędu Skarbowego w Kartuzach, również po uprzednim uzgodnieniu terminu z Organem Egzekucyjnym, udostępnione będą akta przedmiotowego postępowania egzekucyjnego dot. egzekucji z nieruchomości.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowania, służebności lub prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

 

Ponadto tut Organ Egzekucyjny informuje, iż zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 1655)  jeżeli nabycie nieruchomości rolnej następuje w wyniku orzeczenia sądu, organu administracji publicznej albo orzeczenia sądu lub organu egzekucyjnego wydanego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym – Krajowy Ośrodek działający na rzecz Skarbu Państwa może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą ceny tej nieruchomości.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (58) 685 28 83.

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu