Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

321 200,00 PLN

Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Szczecin, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184809

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

KLIENT SERWISU

WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 519-749-559

Syndyk Masy Upadłości

Perfekt Dom M. Koszewski sp. j. w Szczecinie sprzeda z wolnej ręki

udział do 418/10000 części w prawie własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Szczecinie przy ul. Jana z Kolna 21, ul. Kapitańskiej 9, działki ewidencyjne 26/16 o powierzchni 0,0387 ha i nr 26/20 o powierzchni 0,1361 ha, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1S/00096293/1 (udział w częściach wspólnych) – cena wywoławcza 321 200,00 zł netto (trzysta dwadzieścia jeden dwieście złotych).

Warunkiem uczestnictwa w procedurze sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości, na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: PKO Bank Polski SA 27 1020 4795 0000 9102 0451 8999 oraz złożenie ofert zgodnych z regulaminem, w terminie do dnia 29.06.2022 r. (decyduje data wpływu) w dwóch egzemplarzach, jeden w Biurze Syndyka Natalii Leszczyńskiej (ul. 5 Lipca 44/1, 70-374 Szczecin), drugi do Sędziego-Komisarza Sabriny Sneli-Daleszyńskiej (Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, Wydział XII Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin) – obydwie do godziny 14.00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „sprzedaż nieruchomości – Jana z Kolna, XII GUp 213/20”.

Warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie, z którym oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem ofert. Otwarcie ofert nastąpi po upływie 7 dni od upływu terminu do ich składania. Cena ze sprzedaży musi zostać uiszczona przed zawarciem umowy i bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 519-749-559 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 13.00 bądź poprzez e-mail: sekretariat@kancelariaszczecin.eu.

 

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu