Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

RZESZÓW, podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184516

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

ul. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 38
35-001 RZESZÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

WPN.082.1.12.2022.KCh.12

Rzeszów, dnia 3 czerwca 2022 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

W związku z realizacją projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 „Opracowanie Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000” współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działając na podstawie art. 28 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 916), w związku
z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029).

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

Z A W I A D A M I A,

o przystąpieniu do opracowywania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Beskid Niski PLB180002 położonego w województwie podkarpackim: powiecie jasielskim, gminy: Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski; powiecie krośnieńskim, gminy: Jaśliska, Dukla, Iwonicz-Zdrój, Rymanów, Bukowsko, Komańcza, Zarszyn i województwie małopolskim: powiat nowosądecki, gminy: Grybów, Kamionka Wielka, Krynica-Zdrój, Łabowa, Nawojowa; powiat gorlicki, gminy: Gorlice, Lipinki, Ropa, Sękowa, Uście Gorlickie oraz obszaru Natura 2000 Ostoja Magurska PLH180001 położonego w województwie podkarpackim:  powiecie jasielskim, gminy: Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski; powiacie krośnieńskim, gminy: Dukla i województwie małopolskim: powiat gorlicki, gminy: Sękowa, Lipinki.

Wykonawcą ww. projektu planu zadań ochronnych jest Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu, ul. Wysockiego 46a, 37-700 Przemyśl. Koordynatorem prac jest Pan Leszek Reizer, tel.: 608 305 281, e-mail: leszek.reizer@przemysl.buligl.pl.

Plan Zadań Ochronnych jest narzędziem służącym skutecznej ochronie obszarów Natura 2000. Sporządzenie tego dokumentu ma na celu identyfikację zagrożeń, określenie celów i działań ochronnych, które pozwolą na utrzymanie i przywracanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczone zostały te obszary, a także określenie kierunków i metod zagospodarowania terenu oraz prowadzenia gospodarki, w szczególności rolnej, leśnej i rybackiej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Metodyka sporządzania planu zadań ochronnych zakłada prowadzenie procesu planistycznego w sposób pozwalający wszystkim zainteresowanym stronom na aktywne uczestnictwo w jego tworzeniu. Z uwagi na to przewiduje się możliwość składania uwag i wniosków w ramach całego procesu tworzenia projektu planu zadań ochronnych.

Termin zakończenia prac nad projektem dokumentu upływa 24 marca 2023 r.

Informacje o założeniach opracowywanego dokumentu, postępie prac, terminach planowanych spotkań oraz materiałach zgromadzonych w postępowaniu i możliwości zapoznania się z nimi uzyskać można:

- w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, pod numerem telefonu: (17) 785-00-44 wew. 666, 
e-mail:
krzysztof.cholewa.rzeszow@rdos.gov.pl lub adam.smolen.rzeszow@rdos.gov.pl.

- na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie w zakładce projektu pod adresem:

Ponadto informacje na temat powstających dokumentów można otrzymać bezpośrednio od wykonawcy projektu planu.

Uwagi i wnioski dotyczące opracowywanego dokumentu można składać:

  • pisemnie na adres Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów,
  • faxem na nr: (17) 852-11-09,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Obwieszczenie podlega publikacji w prasie lokalnej i podaniu do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty:

  1. Urząd Miejski w Dukli, Urząd Gminy Dębowiec, Urząd Gminy Grybów, Urząd Gminy Bukowsko, Urząd Gminy Gorlice, Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój, Urząd Gminy Jaśliska; Urząd Gminy w Kamionce Wielkiej, Urząd Gminy Komańcza, Urząd Gminy
    w Krempnej, Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, Urząd Gminy Lipinki, Urząd Gminy Łabowa, Urząd Gminy Nawojowa, Urząd Gminy Nowy Żmigród, Urząd Gminy
    w Osieku Jasielskim, Urząd Gminy Ropa, Urząd Gminy Rymanów, Urząd Gminy Sękowa, Urząd Gminy w Uściu Gorlickim, Urząd Gminy Zarszyn;
  2. Tablica ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, BIP.

Z up. REGIONALNEGO DYREKTORA

OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

Antoni Pomykała

p.o. Z-cy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu