Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Chorzów, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184226

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

MIASTO CHORZÓW - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

MIASTO CHORZÓW - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - Company Logo

ul. RYNEK 1
41-500 CHORZÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Prezydent  Miasta Chorzów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości, położonej w Chorzowie przy Legnickiej 

Dane geodezyjne: 

- 2624/126 o powierzchni 61 m2, KA1C/00010524/6, 

- 2634/141 o powierzchni 325 m2, KA1C/00010524/6, 

- 3539/131 o powierzchni 223 m2, KA1C/00010524/6. 

Łączna powierzchnia 609 m2 

Działki gruntowe, niezabudowane, porośnięte dziko rosnącą roślinnością. Działki posiadają kształt nieregularny. Działki o dużym stopniu nachylenia w kierunku południowym. Kształt powoduje duże utrudnienie w optymalnym zagospodarowaniu. Na nieruchomości występuje silne zadrzewienie i zakrzewienie. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej. Działki znajdują się w północno - zachodniej części miasta Chorzów w sąsiedztwie terenów niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę usługową. 

Przeznaczenie: tereny usług, tereny dróg publicznych. 

Cena wywoławcza: 121.800,00 zł (200,00 zł/m2). 

Cena sprzedaży prawa własności nieruchomości osiągnięta w przetargu, powiększona zostanie o należny podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

Cena sprzedaży prawa własności nieruchomości uzyskana w przetargu, winna być wpłacona w całości przed zawarciem umowy notarialnej. 

Wadium w wysokości 12.180,00 zł uczestnicy przetargu winni wpłacić przelewem na konto: Urząd Miasta Chorzów Miasto na prawach powiatu, ul. Rynek 1,  41 – 500 Chorzów, ING Bank Śląski S.A. Nr 75 1050 1214 1000 0010 0000 3671 w terminie najpóźniej do dnia 04.08.2022 r. Nie dopuszcza się wpłaty wadium w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miasta Chorzów. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Osobom, które przetargu nie wygrały wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy. 

Oświadczenie (druk do pobrana w siedzibie Urzędu Miasta pok. 425) uczestnicy przetargu winni złożyć najpóźniej do dnia 04.08.2022 r. do godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów, ul. Rynek 1, IV piętro, pokój 425. 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów, ul. Rynek 1, 

 II piętro, w sali 236, dnia 9 sierpnia 2022 r. o godz. 9:30 

Nabywca akceptuje, że Miasto Chorzów nie będzie ponosiło odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane koniecznością poniesienia ewentualnych kosztów obowiązkowego usunięcia zanieczyszczeń lub skażeń, które występują lub mogą wystąpić po podpisaniu umowy sprzedaży nieruchomości lub rekultywacji terenu, dokonanej na mocy decyzji albo rozstrzygnięć sądowych wydanych po podpisaniu umowy sprzedaży. Ponadto Miasto Chorzów nie będzie odpowiadało za konieczność poniesienia ewentualnych dodatkowych kosztów, związanych z zabezpieczeniem terenu, a wynikających z faktu usytuowania przedmiotowej nieruchomości na terenach objętych ograniczeniami zabudowy kubaturowej, z uwagi na występujące pustki po starej, płytkiej eksploatacji węgla kamiennego. W umowie sprzedaży nabywca zrzeknie się dochodzenia w przyszłości wszelkich roszczeń z tego tytułu. 

W dniu 25.05.2022 r. bezskutecznie upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, bliżej opisanej w pkt 1 na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Ogłoszenia o przetargach dostępne są również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów, ul. Rynek 1, stronie internetowej miasta www.chorzow.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Dodatkowe warunki przetargu można uzyskać codziennie w dniach pracy Urzędu Miasta Chorzów, ul. Rynek 1 w pokoju 429, tj. od poniedziałku do środy od godz. 7:30 – 15:00, w czwartki od godz. 7:00 – 17:00 oraz w piątki od  godz. 7:00 -13:00, tel. 32 416 50 00 wew. 386, e-mail: szczygiel_m@chorzow.eu. 

Prezydent  Miasta Chorzowa ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.         

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu