Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

49 997,00 PLN

Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Kraków, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184961

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Ruchomości

KLIENT SERWISU

WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Syndyk masy upadłości

Przedsiębiorstwa Budowlano-Instalacyjnego Instem sp. z o.o. w upadłości w Krakowie

w ramach postępowania upadłościowego sygn. akt VIII GUp 1192/21/S

zaprasza do składania pisemnych ofert 

na sprzedaż wszystkich wchodzących w skład masy upadłości ruchomości w postaci samochodu osobowego marki Skoda model Roomster, motocyklu marki Suzuki model LS 650 SAVAGE, przyczepki marki ŚWIDNIK TRADE model 23401ME, dwóch używanych laptopów oraz narzędzi i wyposażenia biurowego, zgodnie z wykazem z dnia 7 czerwca 2022 r. umieszczonym w ofercie na stronie internetowej www.krpu.pl.

Sprzedaż następuje z wolnej ręki, na podstawie zezwolenia Sędziego-komisarza udzielonego postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2022 r. do sygn. akt VIII GUp 1192/21/S i wywołuje skutki sprzedaży egzekucyjnej. Podstawą prawną sprzedaży ruchomości są art. 311 ust. 1 i inne ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe oraz inne właściwe przepisy prawa.

Cena wywoławcza całego zbioru ruchomości wynosi 49.997,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć  tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100), co odpowiada łącznej cenie 40.647,97 zł netto.

Termin składania pisemnych ofert na zakup wszystkich ruchomości do kancelarii syndyka oraz wpłacania przez oferentów wadium w kwocie 5.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości, pod rygorem odrzucenia oferty, upływa w dniu 18 lipca 2022 r. (decyduje data wpływu przesyłki do kancelarii oraz wpływu wadium na rachunek bankowy masy), natomiast otwarcie ofert, przeprowadzenie konkursu oraz ewentualnej licytacji nastąpi w dniu 19 lipca 2022 r. o godzinie 14.00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Zagórskiego w Krakowie przy ul. J. Supniewskiego 11.

Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom konkursu zostanie niezwłocznie zwrócone w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Syndyk zachowa wpłacone wadium, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, nie dokona wpłaty całej ceny lub uchyli się od zawarcia umowy w terminie do jednego miesiąca od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży oraz o szczegółowych warunkach konkursu ofert, w tym wymogach formalnych oferty, sposobie wpłacania wadium czy innych warunkach sprzedaży dostępne są w ofercie umieszczonej na stronie internetowej www.krpu.pl.

Można je również uzyskać w godzinach 9.00–15.00 osobiście w Kancelarii w Krakowie przy ul. J. Supniewskiego 11, a także pocztą elektroniczną. Zapytania proszę kierować na adres e-mail: biuro@zagorski-doradztwo.pl.

Ruchomości znajdują się w Krakowie w rejonie ul. Myczkowskiego. Oględziny możliwe są w dni robocze po ustaleniu terminu z kancelarią syndyka pod numerem telefonu (12) 623 54 21, ewentualnie pocztą elektroniczną kierowaną na adres e-mail: biuro@zagorski-doradztwo.pl.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia konkursu bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty bez przeprowadzenia licytacji, jak również unieważnienia konkursu lub licytacji bez podania przyczyny.

 

 

 

 

Kraków, dnia 7 czerwca 2022 r.

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu