Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WOLIN, zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185122

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA WOLIN

GMINA WOLIN - Company Logo

ul. ZAMKOWA 23
72-510 WOLIN

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA WOLINA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Wolin

dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych

Strzegowo, Mokrzyca, Łuskowo i Żółwino.

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503] oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1029]

zawiadamiam

- o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Strzegowo, Mokrzyca, Łuskowo i Żółwino, opracowywanej w oparciu o uchwałę nr LIX/618/22 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 kwietnia 2022 r.

- o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzeniu prognozy oddziaływania na środowisko, której przedmiotem jest ocena skutków rozwiązań przyjętych w  ww. projekcie zmiany Studium.

Zainteresowani mają możliwość zapoznać się z niezbędną dokumentacją w związku z przystąpieniem do opracowania zmiany Studium w zakresie, o którym mowa powyżej i przeprowadzaną strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, w godz. od  800 do 1500 w Urzędzie Miejskim w Wolinie,
ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin oraz wnieść wnioski lub uwagi w terminie 21 dni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości.

Wnioski, uwagi należy wnosić na piśmie lub ustnie do protokołu. Dopuszcza się również składanie uwag i wniosków  za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa  w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej [t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1797].

Wniosek, uwaga powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. W przypadku posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy składany wniosek, należy podać tytuł prawny.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1029, organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Wolina.

                                  

                                                                                                          Burmistrz Wolina

 

                                                                                                            Ewa Grzybowska

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wolina. Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać na naszej stronie internetowej: www.bip.wolin.pl

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu