Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WROCŁAW, dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184826

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA WROCŁAW

ul. PL. NOWY TARG 1-8
50-141 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. +48 71 777 77 77

OBWIESZCZENIE  PREZYDENTA  WROCŁAWIA

 

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 247) oraz na podstawie art. 49 §1ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 735)

 

informuję  ogół  społeczeństwa,

 

poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości:

  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia (http://www.bip.um.wroc.pl),
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Wrocławia przy pl. Nowy Targ 1/8
  • w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia, tj. w prasie lokalnej – Gazeta Wyborcza Wrocław

 

że w dniu 06.06.2022 r. została wydana decyzja nr 1314 / 2022 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na: budowie trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych A1, B i C z garażami wbudowanymi (z lokalem handlowym w budynku B) zlokalizowanych przy ul. Blizanowickiej we Wrocławiu na działkach nr 4/3, 4/2, AR_2, obręb Księże Wielkie oraz budowę infrastruktury technicznej w zakresie: odcinków zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, instalacji preizolowanej międzyobiektowej, instalacji wodociągowej z przeciwpożarowym zaopatrzeniem w wodę, linii kablowej oświetlenia terenu, instalacji teletechnicznej oraz linii kablowych nn zasilających budynki, która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

 

 

Zgodnie z art. 49 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wskazuje się dzień 10.06.2022 r., jako ten, w którym:

  • nastąpiło publiczne obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Wrocławia, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz w prasie lokalnej,
  • udostępniono treść decyzji na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od wskazanego powyżej terminu.

 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Informacji Wydziału Architektury i Zabytków Urzędu Miejskiego Wrocławia (pl. Nowy Targ 1-8, parter, pok. 1c stanowisko 5, 6 i 7, godz. 8:00-15:00). Ze względów organizacyjnych należy zawiadomić tut. Wydział z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem - o zamiarze zapoznania się z dokumentami (tel. +48 71 777 77 77), co usprawni realizację przysługującego stronie uprawnienia.

 

W okresie ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (lub zagrożenia epidemicznego), należy na bieżąco zapoznawać się z komunikatami o zasadach i godzinach funkcjonowania urzędu umieszczanymi na stronach internetowych urzędu: https://bip.um.wroc.pl oraz www.wroclaw.pl lub telefonicznie pod nr tel. +48 71 777 77 77.

 

 

Z up. PREZYDENTA

Aleksandra Nespiak

Z-ca Dyrektora

Wydziału Architektury i Zabytków

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu