Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

1 650 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Termin składania dokumentów

22.07.2022 25 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Świdnica, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185163

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Obiekty

KLIENT SERWISU

ul. CZERSKA 8/10
00-732 WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: syndyksh@wp.pl

ZARZĄDCA ŚFUP DEVELOPMENT SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI

ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI BUDYNKU BIUROWEGO ŚWIDNICA WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

I/. Przedmiot i cena sprzedaży:

1/. Nieruchomość w postaci:

♦ prawa użytkowania wieczystego gruntów składających się z działek nr  159, 162,  163 AM-7 obręb 0003 Fabryczna, gmina Świdnica – miasto, o łącznej powierzchni 9.053 m2,

♦ prawa własności budynku biurowego stanowiącego odrębny przedmiot własności, dla których praw prowadzona jest księga wieczysta numer SW1S/00023701/7 przez Sąd Rejonowy w Świdnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

2/. Sprzedaż nastąpi za cenę nie niższą niż 1.650.000,00 netto (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

II/. Termin składania ofert.

1/. Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg” należy składać w Biurze Zarządcy masy sanacyjnej we Wrocławiu przy ul. Wiązowej 14, w dni robocze w godz. 10.00 – 14.00 lub za pośrednictwem poczty na adres Biuro Zarządcy, ul. Wiązowa 14, 53-127 Wrocław, w terminie do dnia 22 lipca 2022 roku. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Biura Zarządcy.

2/. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 lipca 2022 roku o godz. 12.00 w Biurze Zarządcy.

3/. Przyjęcie oferty do rozpatrzenia uzależnione jest od wpłaty na rachunek bankowy masy sanacyjnej nr  72 1600 1462 1839 8478 8000 0001 wadium w wys. 5 % ceny wywołania.

III/. Zawartość oferty.

1/. Oferta powinna zawierać:

a/. dokładne oznaczenie składającego ofertę: imię i nazwisko (firmę) miejsce zamieszkania (siedziba) oraz numer telefonu kontaktowego a w miarę możliwości adres e-mail; b/. wskazanie przedmiotu oferty; c/. podpis oferenta lub osoby umocowanej do działania w imieniu oferenta zgodnie z właściwym rejestrem.

2/. Do oferty należy załączyć:

♦ w przypadku przedsiębiorców; aktualny wypis z KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG); ♦ wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są wymagane prawem; ♦ zobowiązanie się oferenta  do pokrycia wszelkich opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży; ♦ oświadczenie oferenta, iż zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i nie zgłasza w tym zakresie żadnych zastrzeżeń oraz zrzeka się rękojmi na podstawie art. 558 § 1 k.c.; ♦ dowód wpłaty wadium; ♦ oświadczenie oferenta, iż zapoznał się z Regulaminem sprzedaży nieruchomości.

 W przypadku złożenia równorzędnych ofert możliwe jest przeprowadzenie  ustnej aukcji. ð Szczegółowe warunki sprzedaży określa Regulamin przetargu dostępny w Biurze Zarządcy oraz na stronie internetowej: www.ardobiejewska.pl  ð Zarządca zastrzega sobie możliwość odwołania w całości lub w części postępowania na sprzedaż nieruchomości lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn. ð Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 601 740 408, 71 337 02 78  oraz e-mail syndyksh@wp.pl ð Przedmiot sprzedaży można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zarządcą.

 

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu