Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BIAŁYSTOK, podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184919

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

POWIAT BIAŁOSTOCKI - STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁYMSTOKU

ul. BORSUCZA 2
15-569 BIAŁYSTOK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: 085 740 39 25

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 10.06.2022 r.

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 176) oraz art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735. ze zm.) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że na wniosek (AR.6740.3.8.2022) Zarządu Powiatu Białostockiego, w imieniu którego występuje Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, złożony w dniu 09.05.2022 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1385B w miejscowości Pogorzałki (gm. Dobrzyniewo Duże) polegająca na budowie nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, przebudowie i budowie przepustów, budowie rowu w celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z drogi, budowie elementów sieci kanalizacji deszczowej – wpusty uliczne z wyprowadzeniem wylotów do rowu, na działkach o Nr geod. 383/4, 447/1, 447/4, 450/2, 452/2, 454/3, 457/2, 459/4, 446/1, 432/1, 180/1, 1225/1 obręb 16 Pogorzałki jednostka ewidencyjna 200203_2 gm. Dobrzyniewo Duże; oraz poza pasem drogowym czasowe zajęcie (ograniczenie w użytkowaniu) działek nr 181, 225/1 pod przebudowę części skrzyżowania z inną drogą publiczną i przebudowę części zjazdu; 227/1 – pod przebudowę części jezdni i chodnika; 445/3 – pod przebudowę części skrzyżowania z inną drogą publiczną, budowę części chodnika, budowę rowu i przepustu, budowę barier ochronnych – działki obręb 16 Pogorzałki. Zakres robót budowlanych, zgodnie z załączonym projektem budowlanym obejmuje: budowę nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów, budowę i przebudowę przepustów, budowę elementów sieci kanalizacji deszczowej – wpusty uliczne z wyprowadzeniem wylotów do rowu, budowę rowów, usunięcie drzew i krzewów. Z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości: Obręb Pogorzałki, j. ewid. gm. Dobrzyniewo Duże nr geod. 1225 na działki nr 1225/1 i 1225/2, nr geod. 447/2 na działki nr 447/3, 447/4 i 447/5, nr geod. 450 na działki nr 450/1, 450/2 i 450/3, nr geod. 452 na działki nr 452/1, 452/2 i 452/3, nr geod. 454/1 na działki nr 454/2, 454/3 i 454/4, nr geod. 457 na działki nr 457/1, 457/2 i 457/3, nr geod. 459/2 na działki nr  459/3, 459/4 i 459/5, nr geod. 446 na działki nr 446/1 i 446/2, nr geod. 432 na działki nr 432/1 i 432/2, nr geod. 180 na działki nr 180/1 i 180/2. Działki przewidziane do włączenia w pas drogi powiatowej Nr 1385B: 1225/1, 447/4, 450/2, 452/2, 454/3, 457/2, 459/4, 446/1, 432/1, 180/1 obręb Pogorzałki, j. ewid. gm. Dobrzyniewo Duże.

Zawiadomienie i doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w prasie i na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy, tj. od dnia 10.06.2022 r.  do dnia 24.06.2022 r.

              W terminie do dnia 01.07.2022 r. w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury, ul. Borsucza 2 w Białymstoku, pok. 11, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy wyłącznie po uprzednim umówieniu konkretnego terminu wizyty telefonicznie pod numerem 085 740 39 25.

 

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu