Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

PŁOCK, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185066

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

POWIAT PŁOCKI - STAROSTWO POWIATOWE W PŁOCKU

ul. BIELSKA 59
09-400 PŁOCK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 24 267 67 57

O B W I E S Z C Z E N I E

S T A R O S T Y      P Ł O C K I E G O

o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu

na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 oraz art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2022 r. poz. 176) w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.)

 

Starosta Płocki w dniu 6 czerwca 2022 r. zawiadamia strony postepowania

 

że w dniu 23 maja 2022 r. zostało wszczęte na wniosek Zarządu Powiatu Płockiego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo – Gromice – Mąkolin - Rogowo”.

 

Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmuje następujące nieruchomości lub ich części (wg. katastru nieruchomości): Jednostka ewidencyjna 141902_2 Bodzanów i 141904_2 Bulkowo:

  1. Nieruchomości objęte inwestycją (w nawiasach numery działek po podziale, a tłustym drukiem numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję):

Obręb 0019 Łętowo: dz. nr ewid. 58/2, 58/1, 72/1 (72/2, 72/3), 75/1 (75/2, 75/3), 78/6 (78/11, 78/12), 78/7 (78/9, 78/10), 80/3 (80/5, 80/6), 83/3 (83/6, 83/7), 83/2 (83/4, 83/5), 85/1 (85/2, 85/3), 88/1 (88/3, 88/2), 89 (89/2, 89/1), 84/3 (84/7, 84/6), 84/2 (84/9, 84/8), 84/5 (84/11, 84/10), 79/6 (79/13, 79/12), 79/5 (79/15, 79/14), 79/4 (79/8, 79/9, 79/7), 79/2 (79/11, 79/10), 74 (74/2, 74/1), 73 (73/2, 73/1), 65/1 (65/4, 65/3);

Obręb 0029 Rogowo: dz. nr ewid. 77;

Obręb 0025 Podleck Stary: dz. nr ewid. 101, 31, 119/2 (119/5, 119/6), 119/1 (119/3, 119/4), 116 (116/1, 116/2), 124/3 (124/6, 124/5), 100 (100/1, 100/2), 34/96 (34/408, 34/409), 96 (96/1, 96/2), 82 (82/1, 82/2), 33 (33/1, 33/2), 81 (81/1, 81/2), 76 (76/1, 76/2), 32 (32/1 32/2), 75 (75/1, 75/2), 10/75 (10/104, 10/105), 10/28 (10/102, 10/101), 28 (28/2, 28/1), 30 (30/2, 30/1), 29 (29/2, 29/1), 77 (77/2, 77/1), 83 (83/1, 83/2), 97 (97/1, 97/2), 34/97 (34/407, 34/406), 98 (98/2, 98/1), 36 (36/2, 36/1), 99 (99/2, 99/1), 102 (102/2, 102/1), 107 (107/2, 107/1), 86 (86/1, 86/2), 108 (108/2, 108/1), 112 (112/2, 112/1), 115 (115/2, 115/1), 118 (118/2, 118/1);

Obręb 0030 Rogowo Nowe: dz. nr ewid. 28, 14/2 (14/5, 14/6), 14 (14/3, 14/4), 4 (4/7, 4/8), 3 (3/8, 3/7), 27 (27/2, 27/1), 13/1 (13/3, 13/2).

 

Zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania tj. z dniem 06.06.2022 r. nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuje się dzień 06.06.2022 r. jako ten, w którym wysłane zostały zawiadomienia, podmiotom określonym w art. 11d ust. 5 w/cyt. ustawy, na adresy wg. katastru nieruchomości oraz nastąpiło publiczne obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Płocku,
w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bodzanów i Urzędu Gminy Bulkowo oraz przesłane do ogłoszenia w prasie lokalnej. Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od wskazanego powyżej terminu.

Na podstawie art. 11d ust. 6 pkt 2 w/cyt. ustawy oraz art. 10 k.p.a. informuję strony o terminie i miejscu zapoznania się z aktami sprawy w ten sposób, że jest to możliwe w Biurze Obsługi Starostwa Powiatowego w Płocku, ul. Bielska 59, w godzinach 730-1530 poniedziałek – piątek, stanowisko – Wydział Architektury i Budownictwa (tel. 24 267 67 57).
Ze względów organizacyjnych wskazane jest uprzednie zawiadomienie tut. Wydziału, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, o skorzystaniu z uprawnieninia do zapoznania się z aktami sprawy i czynnego udziału w każdym stadium postępowania. W terminie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia Strona ma także prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu