Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

30.06.2022 1 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

LUBLIN, lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185070

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

KANCELARIA EMPE SP. Z O.O.

ul. NARUTOWICZA 55 LOK.6
20-016 LUBLIN

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. +48 723 34 45 56

Syndyk masy upadłości Dariusza Stadnika- osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 339/19), zgodnie z postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 24 maja 2022r. ogłasza przetarg na sprzedaż składników majątku upadłego, za ceny nie niższe niż wycena biegłego sądowego:

- ¼ udziału w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 3044/4, o pow. 0,0300 ha, KW nr TB1S/00014761/3 - wartość według oszacowania biegłego sądowego - 2.500,00zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100);

- ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, składającej się z działek nr ew. 3043/3 i 3044,7 – KW nr TB1S/00060553/9, 3043/2 – KW nr TB1S/0003094/6, 3044/6 – KW nr TB1S/0003093/9, o łącznej pow. 0,2292 ha - wartość według oszacowania biegłego sądowego - 292.500,00zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100).

Do ceny wywoławczej będzie doliczony VAT wynikający z przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy.

Oferty zgodne z warunkami przetargu wraz z wymaganymi dokumentami, należy kierować w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie o formacie nie mniejszym niż A4, umieszczonej w drugiej nieprzezroczystej kopercie, z adnotacją „Oferta przetargowa na nieruchomości Dariusza Stadnika (sygn. akt V GUp 339/19) – NIE OTWIERAĆ” na adres: Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych przy ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, do dnia 28 czerwca 2022r. (liczy się data wpływu oferty). Posiedzenie w przedmiocie otwarcia i wyboru ofert odbędzie w dniu 30 czerwca 2022r. godz. 13.30 sala nr 7 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie.

Z operatem szacunkowym i warunkami przetargu można zapoznać się w Biurze Syndyka ul. Narutowicza 55/6 w Lublinie, codziennie w dni robocze w godz. 9.00-14.00 (tel. +48 723 34 45 56), w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, w aktach sprawy V GUp 339/19 lub na stronie internetowej www.kancelaria-empe.pl w zakładce Ogłoszenia sprzedaży/Przetargi.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu