Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

KIELCE, świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184888

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACH

STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACH - Company Logo

ul. WRZOSOWA 44
25-211 KIELCE

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Znak: B-IV.672.2.2022 

Kielce dnia  06.06.2022r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY KIELECKIEGO

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 176) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021r. Poz. 735 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 06.06.2022r. na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny została wydana decyzja NR 14 / 2022 znak: jw. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  realizowanej w ramach zadnia pod nazwą:

„Rozbudowa drogi w miejscowości Siedlce na działce nr 247”

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt budowlany.

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości w liniach rozgraniczających inwestycję:

obręb 0013 Siedlce jedn. ewid. 260403_5 Chęciny:

dz. nr ewid.: 247, 287/3 (287/4, 287/5), 286 (286/1, 286/2), 284 (284/1, 284/2), 283 (283/1, 283/2), 280 (280/1, 280/2), 279 (279/1, 2792), 278 (278/1, 278/2), 277 (277/1, 277/2), 272 (272/1, 272/2), 271 (271/1, 271/2), 270 (270/1, 270/2), 268 (268/1, 268/2), 264 (264/1, 264/2), 263 (263/1, 263/2), 262 (262/1, 262/2), 261 (261/1, 261/2), 260/2 (260/3, 260/4), 259/2 (259/3, 259/4), 258 (258/1, 258/2), 257 (257/1, 257/2), 256 (256/1, 256/2), 255/2 (255/3, 255/4), 254 (254/1, 254/2), 253 (253/1, 253/2), 252 (252/1, 252/2), 251/3, (251/4, 251/5), 250 (250/1, 250/2), 249/2 (249/3, 249/4), 248/4 (248/5, 248/6), 243/1 (243/3, 243/4), 243/2 (243/5, 243/6), 244 (244/1, 244/2), 246 (246/1, 246/2), 301 (301/1, 301/2), 302 (302/1, 302/2), 303 (303/1, 303/2), 304 (304/1, 304/2), 305/2 (305/3, 305/4), 313 (313/1, 313/2).   

Ponadto decyzja obejmuje nieruchomości lub ich części poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, z których korzystanie będzie ograniczone na czas przebudowy innych dróg publicznych, budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu, oraz zjazdów:

obręb 0013 Siedlce jedn. ewid. 260403_5 Chęciny:

dz. nr ewid.: 161, 155/10, 133/3, 401, 332, 242, 299, 300/2, 300/3, 300/1, 305/1, 306, 307, 308, 309, 373, 310, 311, 312, 287/3 (287/4, 287/5), 313 (313/1, 313/2), 286 (286/1, 286/2), 284 (284/1, 284/2), 283 (283/1, 283/2), 280 (280/1, 280/2), 279 (279/1, 2792), 278 (278/1, 278/2), 277 (277/1, 277/2), 272 (272/1, 272/2), 271 (271/1, 271/2), 268 (268/1, 268/2), 259/2 (259/3, 259/4), 254 (254/1, 254/2), 253 (253/1, 253/2), 252 (252/1, 252/2), 251/3, (251/4, 251/5), 250 (250/1, 250/2), 249/2 (249/3, 249/4), 243/2 (243/5, 243/6), 244 (244/1, 244/2), 301 (301/1, 301/2), 302 (302/1, 302/2) 303 (303/1, 303/2), 304 (304/1, 304/2), 305/2 (305/3, 305/4).

Wyjaśnia się, że w odniesieniu do nieruchomości, które objęte zostały liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, zaznaczono pogrubioną czcionką, natomiast działki przewidziane do czasowego zajęcia zostały podkreślone.

Wyróżnione (pogrubione) nieruchomości stają się własnością Gminy Chęciny z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna – zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z wyjątkiem nieruchomości, które stanowią już własność Gminy Chęciny.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z decyzją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa, Starostwa Powiatowego w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25‑211 Kielce pokój nr 6 lub 8
(poziom 0) w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Zapoznanie z decyzją nie jest obowiązkowe.

Jednocześnie wyjaśniam, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone.
W terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Kieleckiego.

Starosta Kielecki

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu