Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Czyżowice, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34183876

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

GMINA GORZYCE

ul. KOŚCIELNA 15
44-350 GORZYCE

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU WÓJT GMINY GORZYCE 

44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15, woj. śląskie, tel./fax 32 4513056, www.gorzyce.pl 

OGŁASZA 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Czyżowicach na terenie przemysłowym, stanowiącej działkę nr 728/108 k.m. 2 obręb Czyżowice, o pow. 0,7906 ha, wpisaną w księdze wieczystej nr GL1W/00006534/5 stanowiącej własność Gminy Gorzyce, użytek gruntu wg ewidencji gruntów: N (nieużytki). 

Cena wywoławcza: 868.750,00 zł netto (1.068.562,50 zł brutto) 

Wysokość wadium: 86.000,00 zł 

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług sprzedaż nieruchomości przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce pod zabudowę podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. Do zaoferowanej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT. 

Termin i miejsce przetargu: 

Przetarg odbędzie się w dniu 6.09.2022 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Gorzyce, ul. Kościelna 15, w sali narad (nr 5). 

Wadium wnieść należy w formie pieniądza (PLN). 

Wadium w podanej w niniejszym ogłoszeniu wysokości wpłacić należy w terminie do 29.08.2022 r. na konto Gminy Gorzyce numer 87 8469 0009 0000 0257 2000 0009 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Gorzycach, z zaznaczeniem numeru działki, na które zostało wpłacone, oraz z określeniem podmiotu (imię i nazwisko, nazwa firmy) przystępującego do przetargu. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej wadium winno być wniesione w imieniu obojga małżonków i oboje małżonkowie winni być obecni na przetargu, bądź też jeden z nich posiadając zgodę drugiego małżonka na odpłatne nabycie przedmiotowej nieruchomości. W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w terminie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu. 

Za dzień zapłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na konto bankowe Gminy Gorzyce. 

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej www.gorzyce.pl, bip.gorzyce.pl, a także wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gorzycach przy ul. Kościelnej 15. 

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udzielają pracownicy Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Gorzycach, ul. Kościelna 15, biuro nr 24, 25, tel. 32 4513 056 wew. 20 lub 18 w każdym dniu roboczym w godzinach: poniedziałek od 7.30 do 17.00, wtorek - czwartek od 7.30 do 15.30, piątek od 7.30 do 14.00. 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu