Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

RZESZÓW, podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185150

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA

ul. PL.OFIAR GETTA 3
35-002 RZESZÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 113 ust. 5 - 7, art. 114 ust. 3 - 4 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.  poz. 1899 z późn. zm. zwanej dalej w treści „ugn”/ w związku z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 176; zwanej dalej w treści „specustawą”/,

z a w i a d a m i a m

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczone jako:

  1. działka nr 210/5 o pow. 0,0055 ha obrębu ewidencyjnego nr 226 Rzeszów – Miłocin, powstałej z podziału działki nr 210/4 o pow. 0,1046 ha obr. 226 Rzeszów – Miłocin, objętej księgą wieczystą nr RZ1Z/00038428/7,
  2. działka nr 198/1 o pow. 0,0047 ha obrębu ewidencyjnego nr 226 Rzeszów – Miłocin, powstałej z podziału działki nr 198 o pow. 0,0341 ha obr. 226 Rzeszów – Miłocin, objętej dawną księgą wieczystą LWH 45 gminy katastralnej Miłocin,

które, na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa NR 14/2021 z dnia
15 listopada 2021 r., znak: AR.6740.52.43.2021.GR52 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa publicznej drogi gminnej – boczna ul. Myśliwskiej wraz z niezbędną infrastrukturą”
, z mocy prawa stały się własnością Gminy Miasta Rzeszów.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wyżej opisanych nieruchomości, winny zgłosić się w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego obwieszczenia do:

Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa

Plac Ofiar Getta 3

35-002  Rzeszów

tel. 17 8754716

Sprawy nr: BGM-VI.435.294.2021; BGM-VI.435.295.2021.

Rzeszów, dnia 2 czerwca 2022 r.

Niniejsze OBWIESZCZENIE podaje się do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rzeszowa;  umieszczenie  stronie internetowej, ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu