Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

KOWALEWO POMORSKIE, kujawsko - pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184990

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA KOWALEWO POMORSKIE

ul. KONOPNICKIEJ 13
87-410 KOWALEWO POMORSKIE

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OGŁOSZENIE BURMISTRZA KOWALEWA POMORSKIEGO 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r., poz. 503) 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  

w dniach od 20 czerwca 2022 r. do 19 lipca 2022 r. 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie, w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek, środa, czwartek 7.00-15.00, wtorek 7.00-16.00, piątek 7.00-14.00, pok. nr 34. 

Jednocześnie informuję, iż projekt studium oraz prognoza oddziaływania na środowisko dostępne będą również w ww. terminie w wersji elektronicznej na stronie BIP Gminy Kowalewo Pomorskie. 

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. 

Uwagi należy składać pisemnie do Burmistrza Kowalewa Pomorskiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 sierpnia 2022 r.: 

1) za pomocą poczty na adres Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie, 

2) w sekretariacie – 1. piętro, pok. nr 3 w budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie, 

3) zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r., poz. 503) uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą być wnoszone również w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: urzad@kowalewopomorskie.pl. 

Wnoszący uwagi zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszkania lub nazwy oraz adresu siedziby, oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim, ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie, sala sesyjna, i rozpocznie się o godz. 14.00. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) zwanej dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono informacje o projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie oraz prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego. 

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. 

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na ww. zasadach określonych w art. 18 ust. 2 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 sierpnia 2022 r. do Burmistrza Kowalewa Pomorskiego. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż administratorem danych osobowych zawartych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie - reprezentowana przez Burmistrza Kowalewa Pomorskiego. 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzania aktów planistycznych (m.in. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) oraz na potrzeby związanego z tym celem postępowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Dane szczegółowe dot. przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją ww. ustawy znajdują się na BIP Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim. 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu